HomeBiałoruśUWAGA! Rejestracja zgłoszeń na Kartę Polaka w Białymstoku

UWAGA! Rejestracja zgłoszeń na Kartę Polaka w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku informuje, iż w dniach 20 – 22 września 2023 roku zostanie uruchomiona rejestracja zgłoszeń na Kartę Polaka.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na adres e-mail: [email protected]

Uruchomienie rejestracji –  20.09.2023 r. o godz. 8:00
Zakończenie rejestracji – 22.09.2023 r. o godz. 22:00

Wojewoda Podlaski jest organem właściwym do prowadzenia postępowań w zakresie Karty Polaka na wniosek obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej albo osób posiadających w tych państwach status bezpaństwowca.

W zgłoszeniu należy podać wyłącznie i pod rygorem nieważności zgłoszenia następujące informacje:

 1. Temat wiadomości e-mail:  Zapisy KP (imię i nazwisko  4 ostatnie cyfry numeru paszportu).
         Przykładowy temat wiadomości:
               Zapisy KP (Jan Nowak 0000)

UWAGA: zgłoszenia bez właściwego tematu e-mail są ODRZUCANE AUTOMATYCZNIE!

 1. Treść e-mail:
 • Imię i nazwisko (pisownia zgodna z paszportem),  
 • Data urodzenia,
 • 4 ostatnie cyfry numeru paszportu,
 • Numer telefonu.

W pojedynczej wiadomości email można zgłosić kilka osób (członków najbliższej rodziny – mąż, żona, dzieci). W treści takiego zgłoszenia należy podać dane wszystkich zgłoszonych osób (imiona i nazwiska – pisownia zgodnie z paszportem, data urodzenia, 4 ostatnie cyfry numeru paszportu, numer telefonu).

Przykładowa treść wiadomości – 1 osoba:

         Jan Nowak
        01.01.2000
              0000
   +48 000 000 000

Przykładowa treść wiadomości – rodzina:

        Jan Nowak
       01.01.2000
             0000
   +48 000 000 000      Anna Nowak
02.02.2000

             0001
   +48 000 000 000   Katarzyna Nowak
01.01.2020

             0002
   +48 000 000 000

UWAGA: zgłoszenia zawierające niekompletne dane lub dane inne niż wskazane powyżej bądź zawierające załączniki NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

W przypadku przesłania zgłoszenia lub złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka do innego organu, tj. konsula RP lub wojewody uprzejmie prosimy o NIEWYSYŁANIE zgłoszenia.

TERMINY WIZYT BĘDĄ WYZNACZANE OD GRUDNIA 2023 ROKU.

Informacja o terminie wizyty zostanie przesłana na adres e-mail nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą wizyty. Czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną uzależniony jest od liczby nadesłanych zgłoszeń.

Nie ma możliwości zmiany danych zawartych w zgłoszeniu oraz ustalonego terminu wizyty!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 857439600.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie Karty Polaka wypełniony w języku polskim – wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek,
 • aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z kserokopią strony z danymi osobowymi,
 • oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej wraz z kserokopiami,
 • w przypadku działalności w organizacjach polskich i polonijnych – zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w okresie ostatnich 3 lat.

 W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego można do wniosku dołączyć:

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

 W przypadku MAŁOLETNICH do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał i kserokopię aktu urodzenia małoletniego,
 • dokumenty tożsamości obojga rodziców lub opiekunów prawnych wraz z kserokopią stron z danymi osobowymi, miejscem urodzenia i miejscem zamieszkania,
 • oryginał Karty Polaka jednego lub obojga rodziców wraz z kserokopią,
 • w przypadku, gdy jednemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, konieczne jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego taki stan prawny.

Przypominamy, iż wymagana jest obecność obojga rodziców!

W przypadku obecności tylko jednego rodzica podczas składania wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku wymagane jest przedłożenie:

 • OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku, złożonego przed właściwym Konsulem RP, notariuszem lub właściwym wojewodą przez rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,
 • ORYGINAŁU LUB UWIERZYTELNIONEJ KOPII PASZPORTU (3 stron – z danymi osobowymi, miejscem urodzenia oraz miejscem zamieszkania) rodzica, który nie może przyjechać na wizytę,

W przypadku uwierzytelnienia kopii paszportu nieobecnego rodzica i złożenia przez niego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyznanie Karty Polaka małoletniemu dziecku przed notariuszem w innym kraju niż Polska – dokumenty muszą być opatrzone klauzulą apostille.

UWAGA!!!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniami na język polski, dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Odbiór decyzji przyznającej Kartę Polaka oraz blankietu Karty Polaka tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu

+ 48857439407;

+ 48857439290;

+48857439312;

+48857439273.

INFORMACJE W ZAKRESIE KART POLAKA UDZIELANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU

+ 48857439407;

+ 48857439290;

+48857439312;

+48857439273.

Podstawowe informacje dotyczące Karty Polaka, świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka oraz wzory formularzy znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/karta-polaka

Znadniemna.pl za gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content