HomeOświataProgram Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych. Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt lub zdobytą wiedzę.

DZIEDZINY:
• Ekonomia i zarządzanie
• Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
• Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
• Prawo
• Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
• Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
• Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

KANDYDACI:
W roku akademickim 2017/2018 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
• eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
• przedsiębiorcy, menedżerowie
• liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
• nauczyciele akademiccy
• dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:
• Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
• Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
• Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
• Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
• Przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego
• Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1.
• Dla kandydatów spoza Ukrainy i Białorusi możliwa jest opcja studiowania w języku angielskim (poziom znajomości min. B1) pod warunkiem wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku. W takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego ( A1)

PREFERENCJE:
• Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
• Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
• Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2017).
Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2017 r. Administrator Programu zastrzega sobie prawo w przypadku wybranych kandydatów weryfikacji znajomości języka polskiego poprzez zewnętrzny egzamin w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą w okresie przełom lipca i sierpnia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
• ankieta danych personalnych
• projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line. Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda. Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać emailem na adres: [email protected] .

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2017/18 upływa: 1 marca 2017
Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych.

PROGRAM STYPENDIUM:
• Inauguracja Programu (połowa września 2017)
• Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
• Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich:
Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
• Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
• Zjazdy wszystkich stypendystów
• Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
• Szkolenia rozwojowe
• Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018)

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

KONTAKT:
Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl
Program Kirklanda
Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: [email protected]
www.kirkland.edu.pl

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku.

Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD. Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację. Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie. Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: www.pafw.pl

FUNDACJA LIDERZY PRZEMIAN (FLP) – Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi finansowanymi przez PAFW programami: Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Fundacja współorganizuje też z ramienia PAFW (wraz z Centrum Europejskim w Natolinie i German Marshall Fund) Warszawską Letnią Akademię Euro-Atlantycką WEASA. Wszystkie Programy przeszły do nowej Fundacji wraz z tworzącymi je od lat doświadczonymi zespołami. Połączenie programów o podobnym profilu i włączenie w ich współtworzenie nowych osób to szansa na poszerzenie i wzbogacenie naszych działań. Chcemy budować szeroką ofertę skierowaną do chcących czerpać z polskiego doświadczenia aktywnych ludzi z Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. We współpracy z placówkami naukowymi i instytucjami sektora publicznego i pozarządowego, mamy nadzieję proponować także nowe formy staży i pobytów naukowych w Polsce. Tworzymy środowisko ludzi, którzy wierzą w sens zmian.

Dodatkowe informacje o Fundacji można uzyskać w Internecie: www.leadersofchange.pl .

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content