HomeSpołeczeństwoRada Naczelna ZPB podsumowała pracę w 2015 roku

Rada Naczelna ZPB podsumowała pracę w 2015 roku

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi odbyło się 5 grudnia w Grodnie.Najwyższy organ ZPB między Zjazdami większością głosów swoich członków upoważnił przewodniczącą Rady Naczelnej Andżelikę Borys do reprezentowania ZPB w kontaktach z organizacjami pozarządowymi i urzędami państwowymi oraz do zawierania porozumień o współpracy z partnerami organizacji z prawem składania podpisu w imieniu ZPB.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys_06

Do głosowania nad powyższym wnioskiem doszło po tym, jak Andżelika Borys złożyła szczegółowe sprawozdanie ze swojej pracy w Związku Polaków za ostatni rok. Jak się okazało, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB, czyli organu, pełniącego w organizacji funkcję prawodawczo-nadzorczą, Andżelice Borys udało się zrealizować masę przedsięwzięć i zadań, które de facto powinien był realizować Zarząd Główny ZPB, ale z nieznanych przyczyn nie podołał temu wyzwaniu.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys_04

Andżelika Borys wygłasza sprawozdanie ze swojej działalności

Andżelika Borys, dzięki swoim kontaktom z samorządami w Polsce, organizowała wyjazdy dla działaczy organizacji do poszczególnych polskich regionów i miejscowości. Tylko dzięki jej kontaktom i pracy organizatorskiej w tym roku na kolonie do Polski wyjechało blisko 500 polskich dzieci, co stanowi ćwierć od wszystkich dzieciaków z Białorusi, które skorzystały z możliwości odpoczynku w Polsce w roku 2015.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys_03

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys

Działalność Andżeliki Borys w dziedzinie oświaty polskiej na Białorusi sprawiła, że pomogła ona w zaopatrzeniu w podręczniki i pomoce naukowe blisko stu nauczycielom języka polskiego na terenie całej Białorusi. Około 140 nauczycieli, dzięki aktywności przewodniczącej Rady Naczelnej, wzięło udział w warsztatach i wyjazdach studyjnych, między innymi do Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu. Dla nauczycieli i ich uczniów były organizowane konkursy i inne przedsięwzięcia, motywujące do pracy, doskonalenia znajomości języka polskiego i zgłębiania wiedzy.

Po złożeniu sprawozdania ze swojej działalności Andżelika Borys poinformowała członków Rady Naczelnej, iż dochodzą do niej opinie, że jej aktywność na rzecz społeczności polskiej na Białorusi i ZPB jest oceniana, jako branie na siebie niewłaściwych względem pełnionej funkcji kompetencji i uprawnień.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys_02

Andżelika Borys

– Chciałabym wobec tego postawić na głosowanie przed Radą Naczelną wniosek o tym, czy Rada upoważnia mnie do kontynuowania mojej działalności w zakresie takim, jak to przed chwilą opisałam. Oznacza to, że, jako organizatora przedsięwzięć musielibyście mnie upoważnić do zawierania porozumień i podpisywania umów z partnerami w imieniu ZPB – zwróciła się do zgromadzonych na posiedzeniu Rady Naczelnej jej przewodnicząca.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Borys_01

Wniosek Andżeliki Borys został poparty przez siedemnastu obecnych na posiedzeniu członków Rady Naczelnej ZPB. Głosów przeciwko zgłoszonemu wnioskowi oddano zaledwie cztery, a jeszcze pięciu członków Rady Naczelnej wstrzymało się od głosowania.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Gawin_02

Przemawia Tadeusz Gawin, prezes honorowy ZPB

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_glosowanie

Głosowanie za przyjęciem wniosku przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB Andżeliki Borys

Po nadaniu Andżelice Borys prawa do reprezentowania ZPB w kontaktach z partnerami organizacji i zawierania z nimi porozumień o współpracy, Rada Naczelna wysłuchała sprawozdań kierowników poszczególnych działów i prezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Jaskiewicz

Mieczysław Jaśkiewicz, prezes ZPB

Prezes Związku Polaków skoncentrował się w swoim wystąpieniu na kwestii zakładania nowych oddziałów terenowych ZPB. Jak się okazało, w ostatnim okresie struktury organizacji powstały między innymi w Słonimiu, Worończy, Bielicy, a chęć organizowania się pod auspicjami Związku Polaków zgłaszają mieszkańcy kolejnych miejscowości.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Szarejko

Przemawia Weronika Szarejko, szefowa Działu Kultury ZPB

O działalności Działu Kultury ZPB w dobiegającym końca roku szczegółowo opowiedziała jego kierowniczka Weronika Szarejko.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Dubowska_01

Helena Dubowska, wiceprezes ZPB

O pracy, działającej przy ZPB Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, poinformowała jej dyrektor, a zarazem wiceprezes ZPB Helena Dubowska.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Walus

Irena Waluś, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego”

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Todryk_Pisalnik

Multimedialną prezentacje „Głosu znad Niemna” przedstawia Iness Todryk-Pisalnik

Pracę mediów ZPB zreferowały Irena Waluś, redaktor naczelna „Magazynu Polskiego na uchodźstwie” oraz Iness Todryk-Pisalnik, redaktor naczelna „Głosu znad Niemna na uchodźstwie”.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_statut_01

Andżelika Borys i Mieczysław Jaśkiewicz

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_wypowiedzi_02

Przemawia Halina Żegzdryń, prezes Oddziału ZPB w Raduniu

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Malewicz_01

Tadeusz Malewicz, członek Rady Naczelnej ZPB

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_wypowiedzi

Przemawia Mieczysław Bondar, członek Rady Naczelnej ZPB

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_wypowiedzi_01

Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

Rada_Naczelna_podsumowanie_Renata

Renata Dziemiańczuk, członkini Zarządu Głównego ZPB i Rady Naczelnej ZPB

Rada Naczelna na prośbę Andżeliki Borys próbowała odpowiedzieć na pytanie o przyszłość i strategię rozwoju organizacji, o jej stosunek do potrzeby legalizacji swojej działalności na Białorusi i ewentualnych form legalizacji oraz o współpracy z innymi, działającymi na Białorusi, organizacjami i inicjatywami polskimi.

Jak się okazało, ani Zarząd Główny ZPB, ani inny podmiot władzy związkowej jak dotąd nie wypracował koncepcji rozwoju ZPB. Wobec tego Rada Naczelna postanowiła powołać grupę ekspercką, która wypracuje taką koncepcję i przedstawi ją na zatwierdzenie przez Radę Naczelną na kolejnym posiedzeniu. W skład grupy eksperckiej weszli: inicjatorka jej powołania Andżelika Borys, prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, prezes honorowy ZPB Tadeusz Gawin oraz członkowie Rady Naczelnej: Andrzej Poczobut, Józef Porzecki, Tadeusz Malewicz, Helena Marczukiewicz i Andrzej Pisalnik.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Gawin

Dr Tadeusz Gawin zgłasza wniosek o powołanie Komitetu Badawczo-Naukowy przy ZPB

Na wniosek prezesa honorowego ZPB Tadeusza Gawina Rada Naczelna powołała też Komitet Badawczo-Naukowy przy ZPB, który zajmie się badaniem losów Polaków na terenie współczesnej Białorusi w XX stuleciu. Na czele Komitetu stanął Tadeusz Gawin.

Rada_Naczelna_podsumowanie_2015_Rota_02

Uczestnicy posiedzenia śpiewają „Rotę”

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content