HomeOświataZPB ogłasza konkurs metodyczny dla nauczycieli!

ZPB ogłasza konkurs metodyczny dla nauczycieli!

Nauczyciele z Białorusi, wykładający język polski w różnych formach we wszystkich możliwych ośrodkach edukacyjnych, poczynając od szkół publicznych i kończąc na indywidualnej aktywności, zapraszani są do wzięcia udziału w Konkursie Metodycznym pt. „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej”.

nauczycielka_1

Illustr.: czasdzieci.pl

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków na Białorusi, wspierany w realizacji tej inicjatywy przez Urząd Miasta Białegostoku, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Patronatem Honorowym objął przedsięwzięcie Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Projekt jest współfinansowany przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015”.

Jak wynika z nazwy konkursu, oceniany w nim będzie warsztat metodyczny nauczycieli języka polskiego z Białorusi na podstawie dostarczonych przez uczestników scenariuszy lekcji.

Jak czytamy w regulaminie konkursu, dostępnym do pobrania w załączniku do niniejszej publikacji, do oceny jury konkursu należy zgłosić samodzielnie opracowany scenariusz lekcji z języka polskiego, bądź z prowadzonych w języku polskim zajęć w przedszkolu czy klasach początkowych. Zgłaszany do konkursu scenariusz powinien zawierać : temat zajęć, cele zajęć, nazwę lub opis zastosowanej metody oraz opis „krok po kroku” wszystkich podejmowanych podczas zajęć czynności.

Organizatorzy konkursu zwracają uwagę nauczycieli, że przy sporządzaniu scenariusza powinni sporządzić do niego załączniki w postaci pomyślanych i wykonanych przez nich pomocy dydaktycznych. Sam scenariusz może być przygotowany w wersji papierowej bądź elektronicznej (na płytce CD). Może być wsparty materiałem audiowizualnym bądź prezentacją. Mile widziane przez jurorów będzie załączone do pracy konkursowej nagranie audio bądź wideo lekcji, przeprowadzonej na podstawie zgłoszonego scenariusza.

Organizatorzy zastrzegają, iż do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden scenariusz, którego pomysłodawcą i autorem jest sama startująca w konkursie osoba.

Prace konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio bądź pocztą do siedziby Związku Polaków na Białorusi w Grodnie w zaklejonej kopercie. Kierować prace należy do Andżeliki Borys, przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB z dopiskiem „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej”. Do pracy należy załączyć wypełnioną przez uczestnika konkursu Kartę Zgłoszenia, dostępną do pobrania w załączniku do niniejszej publikacji.

Termin przyjmowania prac kończy się w dniu 31 sierpnia (w przypadku prac wysyłanych drogą pocztową decydować będzie data stempla pocztowego).

Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez Związek Polaków na Białorusi, w której skład wejdą: metodycy wykładania języka polskiego oraz nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Nauczycieli w Białymstoku, nauczyciele akademiccy Uniwersytetu w Białymstoku z działającego przy tej uczelni Centrum Edukacji Ustawicznej oraz nauczyciele współpracujący z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Komisja wyłoni trzech laureatów konkursu i przyzna wyróżnienia dla autorów najciekawszych prac konkursowych, o czym sami laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą e-mailową, telefoniczną bądź pocztową.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie laureatom i osobom wyróżnionym dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w stolicy Podlasia w przededniu Dnia Nauczyciela, w obecności Prezydenta Miasta Białegostoku.

Nagrodzeni i wyróżnieni będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach metodycznych w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku oraz zostaną zaproszeni na zajęcia otwarte w białostockich szkołach i przedszkolach.

Biorąc udział w konkursie „Dobry scenariusz lekcji podstawą mądrej edukacji polonistycznej” jego uczestnicy powinni wyrazić zgodę na publikację ich prac na witrynach internetowych organizatorów konkursu, czyli na witrynie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz na portalu ZPB – Znadniemna.pl.

Wszelkie związane z konkursem pytania możecie Państwo kierować do pani Andżeliki Borys na e-mail: [email protected]

Znadniemna.pl

Załączniki:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content