HomeOświataRekrutacja na studia w Polsce w roku akademickim 2015/2016 r.

Rekrutacja na studia w Polsce w roku akademickim 2015/2016 r.

Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2015/2016.

Diplomø áteikimas.

Dokumenty aplikacyjne na studia wyższe w Polsce mogą składać wyłącznie osoby zarejestrowane w Grodzieńskim Okręgu Konsularnym po uprzednim umówieniu się mailowym ([email protected]). W korespondencji mailowej prosimy o podanie swoich danych teleadresowych, przede wszystkim aktualnego numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego osoby chcącej podjąć studia w Polsce oraz jej rodziców.

Termin składania dokumentów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie upływa 10 kwietnia 2015 r., natomiast na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne) 10 lipca 2015 r.

Przed wpisaniem do kwestionariusza kierunku przyszłych studiów, zachęcamy do sprawdzenia, czy faktycznie nauczanie na takim kierunku jest w Polsce realizowane.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, a także uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/kierunki/studia?execution=e1s1

oraz na:

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

UWAGA:

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie przez kandydata polskiego pochodzenia.

Kwestionariusz kandydata powinien być wypełniony czytelnie drukowanymi literami.

Imię i nazwisko kandydata powinno mieć brzmienie takie jak w paszporcie (transkrypcja łacińska). Fotografia dołączana do wniosku powinna być aktualna i kolorowa.

Dokumenty, które należy złożyć w KG RP w Grodnie:

na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie
na studia II stopnia oraz inne formy kształcenia (studia podyplomowe, doktoranckie, staże habilitacyjne i studia semestralne)

Uprzejmie prosimy kandydatów o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Zasady i tryb rekrutacji
Wykaz przedmiotów objętych egzaminem pisemnym
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia podejmujących kształcenie w Polsce
Zasady wypłacania stypendium

Dokumenty, które należy złożyć w KG RP w Grodnie:

Kwestionariusz
Oswiadczenie

Powyższe odnośniki znajdują się również w zakładce Aktualności, w sekcji „Studiuj w Polsce.”

Znadniemna.pl za grodno.msz.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content