HomeOświataProgram stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Szanowni Państwo,

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016.

kirkland_feature_str_gl

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2015/16 upływa: 1 marca 2015.

DZIEDZINY:

Ekonomia i zarządzanie
Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
Prawo
Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

W roku akademickim 2015/2016 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
przedsiębiorcy, menedżerowie
liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
nauczyciele akademiccy
dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
Znajomość języka polskiego na poziomie B1 dla osób, chcących studiować po polsku, lub A1 dla osób, chcących odbyć program w języku angielskim.
W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

PREFERENCJE:

Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgłoszeniowy :
ankieta danych personalnych
projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 14 – 30.04.2015).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2015.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: [email protected].

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

Inauguracja Programu (połowa września 2015)

Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)

Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin

Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych

Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów

Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju

Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego

Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2016)

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

kirkland_feature_str_gl_01

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW) – Fundator Programu

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dzielenie się polskim doświadczeniem z zakresu transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu , którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD.

Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację.

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie. Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: http://www.pafw.pl

FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI (FED) – Administrator Programu

Fundacja założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową i posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem FED jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Fundacja wspiera społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, a swoje programy buduje na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych. Działa w Polsce oraz za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie.

Obszary działania Fundacji:

1. uspołecznienie i demokra-tyzacja szkoły.

2. aktywność i odpowiedzialność obywatelska,

3. solidarność globalna.

Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie: www.edudemo.org.pl

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content