HomeSpołeczeństwo#FREEpoliticalPrisonersInBelarus – wspólna akcja zespołu Lombard i portalu Znadniemna.pl

#FREEpoliticalPrisonersInBelarus – wspólna akcja zespołu Lombard i portalu Znadniemna.pl

Legendarny polski zespół rockowy Lombard wspólnie z naszym portalem zainicjował akcję na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi – zarówno Polaków, jak i Bialorusinów.

Muzycy Lombardu, a mianowicie lider zespołu Grzegorz Stróżniak oraz jego partnerka i wokalistka Lombardu Marta Cugier, apelują o udostępnianie w mediach społecznościowych napisanego w trzech językach – polskim, białoruskim i angielskim – apelu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi.

Grzegorz Stróżniak, autor nieśmiertelnego  przeboju pt. „Przeżyj to sam”, uważanego za jeden z hymnów pokolenia Polaków, walczących o wolność w czasach PRL i w okresie stanu wojennego, wie, że jego piosenka, skomponowana do słów śp. Andrzeja Sobczaka, jest jedną z najbardziej lubianych polskich piosenek rockowych  w środowisku walczących o swoje prawa Polaków na Białorusi, a więziona przez reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys uważa ją za utwór, z treścią którego utożsamia się, jako wieloletnia działaczka na rzecz praw mniejszości polskiej na Białorusi.

– My z Grzegorzem bardzo sobie cenimy przyjaźń z Andżeliką Borys, Polakami na Białorusi i całym białoruskim społeczeństwem, walczącym o swoje prawa ludzie i obywatelskie. Niejednokrotnie dedykowaliśmy im swoje występy, jako zespół Lombard. Graliśmy też dla Polaków i Białorusinów w Grodnie. Dzisiaj czujemy się zobowiązani do nawoływania wszystkich naszych fanów, kolegów-muzyków, ludzi kultury  i sztuki nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie do okazywania solidarności z ciemiężonymi przez białoruskiego dyktatora rodakami oraz braćmi Polaków – Białorusinami. Stąd pomysł wydania apelu do, którego udostępniania i rozpowszechniania nawołujemy – mówi portalowi Znadniemna.pl wokalistka Lombardu Marta Cugier. Piosenkarka podkreśla, że akcja już ruszyła na facebooku, a treść apelu została opublikowana m.in. na fanpage’u Lombardu.

Partnerem akcji Lombardu na rzecz uwolnienia więzionych przez Łukaszenkę Polaków i Białorusinów, prowadzonej pod hashtagami #FREEpoliticalPrisonersInBelarus #FREEpolishPoliticalPrisonersInBelarus #FREEpolishHostegesInBelarus #FREEBelarus    jest portal ZPB Znadniemna.pl

Niżej publikujemy treść apelu w trzech wersjach językowych, zachęcając do udostępniania i podawania dalej jego treści:

Po polsku:

Upominamy się o Polaków, rdzennych mieszkańców na ziemiach białoruskich, którzy zostali aresztowani przez reżim dyktatorski Aleksandra Łukaszenki na podstawie absurdalnych, wymyślonych zarzutów.
Polacy ci stali się zakładnikami, więźniami politycznymi wspólnie z opozycjonistami białoruskimi i niezależnymi białoruskimi dziennikarzami. Są wykorzystywani do zastraszania mniejszości polskiej, która w ramach działania Związku Polaków na Białorusi, uczy swoje dzieci i młodzież języka polskiego, polskiej historii i kultury. Wspólnota ta kultywuje również tradycje i obyczaje polskie.
W 21 wieku za naszą wschodnią granicą, na Białorusi, nie są przestrzegane prawa człowieka. Więźniowie polityczni, niezależni dziennikarze siedzą w więzieniach w nieludzkich warunkach, w celach 3 osobowych w 15 osób, z toaletą w ciasnej celi za kotarą, ze sporadycznym dostępem do łazienki, jeden obok drugiego na stojąco, bez miejsca do spania, bez możliwości swobodnego kontaktowania się choćby z adwokatem. Nie ma środków higienicznych. Nie otrzymują niezbędnych leków. Są poddawani wielogodzinnym przesłuchaniom. Niedostarczana jest im korespondencja. Robią to, aby ich złamać. Chcą zmusić ich do przyznania się do stawianych im absurdalnych, nieprawdziwych zarzutów. Mówią im miedzy innymi, że świat o nich już nie pamięta…
Możemy udowodnić dyktatorskiemu reżimowi, że się myli, że pamiętamy nie tylko o naszych Rodakach na Białorusi, że pamiętamy i zawsze wspierać będziemy Naród Białoruski w walce o lepszą przyszłość!
Prosimy, więc Was: udostępniajcie na swoich tablicach nasz apel o uwolnienie polskich więźniów politycznych na Białorusi. Uwolnienie polskich zakładników na Białorusi. Nie potrzeba wielu słów tylko zdjęcie…
#FREEpoliticalPrisonersInBelarus
#FREEpolishPoliticalPrisonersInBelarus #FREEpolishHostegesInBelarus
#FREEBelarus

 Po białorusku

Нагадваем пра палякаў, каранных жыхароў беларускіх земляў, якіх арыштаваў дыктатарскі рэжым Аляксандра Лукашэнкі на падставе абсурдных, прыдуманых абвінавачванняў.
Гэтыя палякі сталіся закладнікамі, палітычнымі вязнямі разам з беларускімі апазіцыянерамі і незалежнымі беларускімі журналістамі. Іх выкарыстоўваюць дзеля запалохваня польскай меншасці, якая ў межах дзейнасці Саюза Палякаў на Беларусі, вучыць сваіх дзяцей і моладзь польскай мове, польскай гісторыі і культуры. Гэтая суполка культывуе таксама польскія традыцыі і звычаі.
У 21 стагоддзі за нашай усходняй мяжой, у Беларусі, не захоўваюцца правы чалавека. Палітычныя вязні, незалежныя журналісты утрымліваюцца ў вязніцах у нечалавечых умовах, у камерах, разлічаных на 3 асобы – па 15 чалавек, з туалетам у цеснай камеры за занавескай, маючы толькі спарадычны доступ да душа, адзін побач з другім, стоячы, без спальнага месца, без магчымасці свабодна кантактавацца хаця б з адвакатам. Не хапае ім асноўных сродкаў гігіены. Яны не атрымліваюць патрэбных лекаў. Іх падвяргаюць шматгадзіным допытам. Яны не атрымліваюць карэспандэнцыю. Усё гэта робіцца з імі, каб іх зламаць. Іх хочуць прымусіць, каб яны прызналіся да пастаўленных ім абсурдных і несапраўдных абвінавачванняў. Ім кажуць, што свет пра іх ужо не памятае…
Мы можам давесці дыктатарскаму рэжыму, што ён памыляецца, што мы памятаем не толькі пра нашых Суайчыннікаў на Беларусі, што мы памятаем і заўсёды будзем падтрымліваць Беларускі Народ у яго барацьбе за лепшую будучыню!
Менавіта па гэтаму звяртаемся да Вас: публікуйце на сваіх старонках наш заклік аб вызваленні польскіх палітычных вязняў на Беларусі. Патрабуйце вызвалення польскіх закладнікаў у Беларусі. Ня трэба шмат словаў, дастаткова апублікаваць здымак…
#FREEpoliticalPrisonersInBelarus
#FREEpolishPoliticalPrisonersInBelarus #FREEpolishHostegesInBelarus
#FreeBelarus

 Po angielsku:

We stand up for Poles, indigenous people in Belarus, who were arrested by the dictatorial regime of Alexander Lukashenka on absurd, made-up charges.
These Poles became hostages and political prisoners together with Belarusian oppositionists and independent Belarusian journalists. They are used to intimidate the Polish minority which, as part of the activities of the Union of Poles in Belarus, teaches its children and youth the Polish language, history and culture. This community also cultivates Polish traditions and customs.
In the 21st century, human rights are not respected in Belarus – just beyond our eastern border. Political prisoners, independent journalists sit in prisons in inhuman conditions, 15 people in cells for 3, with a toilet, in a cramped cell, behind a curtain, with occasional access to a bathroom, standing next to each other, without a place to sleep, without being able to communicate freely even with a lawyer. There are no hygiene measures. They are not allowed to get getting the medication they need. They are subjected to hours of interrogation. Correspondence is not delivered to them. They do it to break them. They want to make them confess to absurd, untrue accusations against them. They tell them – among other things – that the world does not remember them anymore …
We can prove to the dictatorial regime that they were are wrong, that we remember not only our compatriots in Belarus, but we remember and will always support the Belarusian people in the fight for a better future!
So we ask you: make available on your boards our appeal for the release of Polish political prisoners in Belarus. For fFreeing of Polish hostages in Belarus. You don’t need many words, just a picture …

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content