HomeSpołeczeństwoOŚWIADCZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ WINNIPEG W KANADZIE W SPRAWIE BEZPRAWNEGO ZATRZYMANIA POLAKÓW NA BIAŁORUSI

OŚWIADCZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ WINNIPEG W KANADZIE W SPRAWIE BEZPRAWNEGO ZATRZYMANIA POLAKÓW NA BIAŁORUSI

OŚWIADCZENIE
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg w Kanadzie
w sprawie bezprawnego zatrzymania Polaków na Białorusi

W ostatnich dniach doszły do nas niepokojące informacje o prześladowaniach i aresztowaniach przedstawicieli polskiej mniejszości zamieszkałej od wielu pokoleń na Białorusi, m.in. Anny Paniszewej – dyrektorki Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu, Andżeliki Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzeja Poczobuta – dziennikarza i członka Zarządu Głównego ZPB.

W związku z tym zgłaszamy swój protest i żądamy uwolnienia zatrzymanych Polaków na Białorusi i wyrażamy swoją solidarność z naszymi Rodakami. Jednocześnie jako dumni mieszkańcy wielokulturowej Kanady, kraju w którym przestrzegane są prawa wszystkich jej mieszkańców, opowiadamy się za prawdziwym i pluralistycznym dialogiem narodowym, aby przyszłość Białorusi odzwierciedlała wolę jej obywateli. Nasza druga ojczyzna Kanada jest od dawna orędownikiem ochrony praw człowieka a systematyczny charakter i skala naruszeń wobec mniejszości Polskiej władz białoruskich oraz ostatnie aresztowania liderów mniejszości Polskiej na Białorusi są dla nas – Polaków zamieszkałych w Kanadzie – głęboko niepokojące. Niepokoi nas rażące lekceważenie przez rząd Białorusi podstawowych zasad demokracji i podstawowych praw człowieka. Aresztowania liderów mniejszości polskiej są zniewagą dla wolności na Białorusi. Te działania rządu Białorusi wobec naszych rodaków są wysoce oburzające.

Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg
Marian Jaworski


STATEMENT
of the Polish Gymnastic Association Sokol Winnipeg in Canada
on the illegal detention of Poles in Belarus.

In recent days, we have heard disturbing information about the persecution and arrests of representatives of the Polish minority who have lived in Belarus for many generations, including Anna Paniszewej – director of the Polish Scout Social School R. Traugutt in Brest, Andżeliki Borys – president of the Union of Poles in Belarus and Andrzej Poczobut – journalist and board member of the Union of Poles in Belarus. Therefore, we submit our protest and demand the release of the detained Poles in Belarus and express our solidarity with our compatriots. Living as proud citizens of multicultural Canada, a country where the rights of all are observed, we stand for a genuine and pluralist national dialogue so that the future of Belarus is included in the will of its people. Our second homeland, Canada has long been an advocate of human rights protection, therefore the systematic nature and scale of violations against the Polish minority of the Belarusian authorities and the recent arrests of Polish minority leaders in Belarus are deeply disturbing to us, Poles living in Canada.

We are concerned about the blatant disregard by the Belarusian government of the mainstream democracies and human rights. The arrests of the leaders of the Polish minority are an insult to freedom in Belarus. These actions by the Belarusian government towards our countrymen are very outrageous.

President of Polish Gymnastic Association Sokol Winnipeg in Canada
Marian Jaworski

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content