HomeReligiaReligijna Białoruś

Religijna Białoruś

Portal Krynitsa.INFO publikuje dane o religijności mieszkańców Białorusi. Wynika z nich, iż z działających w kraju kościołów chrześcijańskich na zachodzie kraju najbardziej aktywna jest Białoruska Cerkiew Prawosławna. Pod względem zarejestrowanych parafii Cerkiew dominuje na zachodzie (z wyjątkiem północnej Grodzieńszczyzny i kilku rejonów Witebszczyzny) nad Kościołem Rzymskokatolickim. Wygrywając konkurencję z katolikami, Cerkiew traci jednak pozycje w tradycyjnie prawosławnych wschodnich regionach Białorusi, ustępując w niektórych z nich palmę pierwszeństwa protestantom.

Proponujemy Państwa uwadze tłumaczenie na język polski wyników badania religijności mieszkańców Białorusi, opublikowanych przez Krynitsa.INFO i zamieszczamy wykonaną przez ten portal infografikę.

Stosunek liczby zarejestrowanych wspólnot religijnych (parafii) do liczby ludności

Stosunek liczby zarejestrowanych wspólnot religijnych (parafii) do liczby ludności

Badanie zostało wykonane na podstawie oficjalnych danych, dotyczących liczby zarejestrowanych w kraju parafii.

Publikacja nie ma na celu ukazania stopnia prywatnej religijności konkretnych obywateli, lecz ujawnia, w których regionach funkcjonują zarejestrowane parafie tych czy innych wyznań, jaka jest ich liczba, również w stosunku do liczby ludności.

W warunkach braku oficjalnych statystyk dotyczących sytuacji wyznaniowej na Białorusi, prezentowane badanie może pomóc w analizie sytuacji w danym zakresie.

Analiza dostępnych danych pozwala na stwierdzenie, iż największa liczba parafii jest zarejestrowana w obwodzie brzeskim. Tu na jedną zarejestrowaną wspólnotę religijną przypada 1981 mieszkańców. Stosunkowo podobnie sytuacja wygląda w obwodach: mińskim (2145 mieszkańców), grodzieńskim (2355) i witebskim (2371). Na wschodzie kraju, w obwodach homelskim i mohylewskim na jedną parafię przypada już po 4004 i 4308 mieszkańców odpowiednio. Najgorzej pod względem liczby zarejestrowanych parafii mają mieszkańcy białoruskiej stolicy. W Mińsku jedna wspólnota religijna przypada na 14236 ludzi.

wszystkie_parafie_w_rejonach

Liczba zarejestrowanych parafii w poszczególnych rejonach.

Wśród rejonów Białorusi najwięcej zarejestrowanych parafii znowuż przypada na rejony leżące w obwodzie brzeskim. Z dziesięciu rejonów Białorusi, w których zarejestrowanych jest ogółem ponad 50 parafii, połowa przypada na Ziemię Brzeską. Są to rejony: baranowicki, brzeski, kobryński, piński i stoliński. Poza Ziemią Brzeską najwięcej zarejestrowanych parafii w kraju jest w rejonach witebskim, homelskim, grodzieńskim, mołodeczańskim i mińskim.

Outsiderem pod względem liczby zarejestrowanych parafii jest obwód mohylewski. Tu z 21 rejonów na terenie 14-stu zarejestrowanych jest od 1 do 10 parafii (głównie na wschodzie obwodu). W obwodzie homelskim liczba takich rejonów wynosi dziewięć na 21. W obwodzie witebskim jest ich 4 (na 21), mińskim – 1 (na 22). Nie ma rejonów z tak małą liczbą zarejestrowanych parafii na Grodzieńszczyźnie i na Ziemi Brzeskiej.

Dominujące wyznania według liczby parafii w rejonach

Dominujące wyznania według liczby parafii w rejonach, żółty- prawosławni, czewrwony – katolicy, zielony – ewangelicy, niebieski – baptyści, gwiazdka (w zależności od koloru) oznacza równą liczbę w rejonie parafii dwóch wyznań.

Według liczby zarejestrowanych parafii absolutnym liderem w skali kraju jest Białoruska Cerkiew Prawosławna. Jej parafie dominują w absolutnej większości rejonów. Wyjątek stanowią osiem graniczących z Litwą rejonów w obwodzie grodzieńskim i witebskim, w których większość parafii należy do Kościoła Rzymskokatolickiego. Nietypowe są także rejony łuniniecki, soligorski i chojnicki, w których przeważa liczba parafii chrześcijan wiary ewangelickiej, oraz rejon białynicki, w którym najwięcej jest parafii chrześcijan-baptystów.

Są na Białorusi rejony, w których Białoruska Cerkiew Prawosławna ma identyczną liczbę parafii z Kościołem Rzymskokatolickim: smorgoński i szczuczyński rejony; z Kościołem Chrześcijan Wiary Ewangelickiej: rejony hancewicki, lachowicki, kliczewski, kościukowicki, kormiański, swietłogorski i rossoński, czy z Kościołem Ewangelickich Chrześcijan-Baptystów: bychowski, krasnopolski, kruhlański oraz czerykowski rejony Mohylewszczyzny

Wyznania, dominujące w tym czy innym rejonie. żółty- prawosławni, czerwony - katolicy, zielony - protestanci.

Wyznania, dominujące w tym czy innym rejonie. żółty- prawosławni, czerwony – katolicy, zielony – protestanci, gwiazdka – równa, czy porównywalna liczba zarejestrowanych parafi dwóch wyznań.

Jeśli policzyć parafie głównych wyznań (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm), to parafie katolickie (rzymsko i greckokatolickie) są w przewadze wzdłuż granicy litewskiej, chociaż w rejonie brasławskim zaczynają one oddawać palmę pierwszeństwa parafiom prawosławnym. Jednocześnie różne gałęzie protestantyzmu oprócz wspomnianych rejonów (łuniniecki, soligorski, chojnicki i białynicki) umacniają pozycje w Mińsku, pińskim, lachowickim, swietłogorskim, kormiańskim , czeczerskim, rossońskim, kliczewskim, mohylewskim, sławgorodzkim, czerykowskim, krasnopolskim i kościukowickim rejonach. Protestanckie parafie także tworzą konkurencję dla prawosławnych w rejonach: lachowickim, połockim, słuckim, uzdeńskim, głuskim, berezyńskim, kryczewskim, pietrykowskim i helskim. Ciekawe jest to, że protestanci nie dominują w żadnym z rejonów tylko w obwodzie grodzieńskim, gdzie najbardziej ostro konkurują między sobą parafie katolickie i prawosławne.

Koncentracja parafii prawosławnych w rejonach.

Koncentracja parafii prawosławnych w rejonach.

Warto zaznaczyć, że dominacja wspólnot protestanckich na Mohylewszczyźnie i na wschodzie obwodu homelskiego tłumaczy się nie dużą liczbą protestanckich parafii, lecz małą liczbą parafii prawosławnych.

Parafii prawosławnych najwięcej jest za ziemiach byłej Białorusi Zachodniej, wówczas gdy najmniej ich jest w obwodzie mohylewskim oraz w najbardziej ucierpianych w wyniku katastrofy w Czarnobylu rejonach Homelszczyzny. Najwięcej parafii prawosławnych (ponad 30) jest zarejestrowanych w Mińsku i wokół dużych miast: w mińskim, homelskim i witebskim rejonach, a także w brzeskim, Kobrzyńskim, pińskim i stolińskim rejonach obwodu brzeskiego.

Koncentracja parafii katolickich w rejonach.

Koncentracja parafii katolickich w rejonach.

Parafie rzymskokatolickie są najliczniejsze na północy Grodzieńszczyzny oraz na zachodzie obwodów mińskiego i witebskiego. Przy tym w szeregu rejonów Mohylewszczyzny i Homelszczyzny w ogóle brak zarejestrowanych parafii katolickich. Najwięcej jest ich (ponad 15) w rejonach grodzieńskim (wraz z Grodnem), brasławskim, lidzkim oraz w Mińsku.

Koncentracja parafii ewangelickich w rejonach.

Koncentracja parafii ewangelickich w rejonach.

Chrześcijanie wiary ewangelickiej są obecni we wszystkich rejonach Białorusi, przy czym są oni rozproszeni równomiernie i reprezentowani w stosunkowo niewielkich ilościach (1-5 parafii). Najwięcej wspólnot ewangelickich skoncentrowało się na Polesiu na granicy obwodów brzeskiego, mińskiego i homelskiego. Ponad 30 parafii tego wyznania działa w rejonie pińskim i w Mińsku.

Koncentracja w rejonach parafii chrześcijan-baptystów

Koncentracja w rejonach parafii chrześcijan-baptystów

Nie we wszystkich rejonach, podobnie jak u katolików, działają parafie baptystów. Najwięcej jest ich na Ziemi Brzeskiej. Ponad 15 jest ich w Mińsku i rejonie kobryńskim.

Reszta zarejestrowanych na Białorusi wyznań religijnych znacznie ustępują pod względem zarejestrowanych wspólnot przedstawionym wyznaniom i nie mają znacznego wpływu na sytuację wyznaniową w kraju.

W ten sposób, jak widać, zdecydowana większość parafii wszystkich wyznań znajduje się na Zachodniej Białorusi – regionie, który, dzięki stosunkowo późnemu przyłączeniu do ZSRR, w mniejszym stopniu uległ prześladowaniom religijnym ze strony komunistów. Przy tym na wschodzie Białorusi, w związku z małą liczbą parafii tradycyjnej dla tych ziem Cerkwi Prawosławnej według liczby zarejestrowanych wspólnot religijnych zaczynają dominować parafie protestanckie.

Z zarejestrowanych na Białorusi wyznań religijnych tylko dwa – Białoruska Cerkiew Prawosławna i Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelickiej – mają reprezentacje w każdym rejonie kraju.

Prawosławie, sądząc po liczbie parafii, wciąż pozostaje głównym wyznaniem na Białorusi, dominującym w każdym z obwodów. Natomiast tezy o „Katolickiej Grodzieńszczyźnie” i „Protestanckiej Ziemi Brzeskiej” nie znajdują potwierdzenia w badaniu – pisze portal Krynitsa.INFO.

Znadniemna.pl za Krynitsa.INFO

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content