HomeSpołeczeństwoDo Sejmu RP trafił projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla zesłanych do ZSRS

Do Sejmu RP trafił projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla zesłanych do ZSRS

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do Związku Sowieckiego w latach 1939–1956.

„Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939–1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia” – czytamy na stronach Sejmu.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich polskich zesłańców. Projekt – jak wskazano – jest też odpowiedzią na postulaty środowiska Sybiraków, w których sygnalizowano, że dożywają oni swoich dni bardzo często w trudnych warunkach.

Proponowane przepisy określają zasady przyznawania zadośćuczynienia, w tym krąg osób uprawnionych do jego otrzymania, wysokość i tryb przyznawania świadczenia.

Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939–1956 represjom ma przysługiwać 200 zł, jednak nie mniej niż 2,4 tys. zł.

Zadośćuczynienie będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. We wniosku powinno się znaleźć oświadczenie o nieuzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Wypłata zadośćuczynienia będzie wolna od egzekucji i nie będzie podlegać wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków. Świadczenie będzie też zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Świadczenia pieniężne będą finansowane z budżetu państwa. Z danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynika, że mogłoby je uzyskać ok. 22 tys. osób.

W uzasadnieniu projektu podano, że średni czas przebywania na deportacji lub w obozie w ZSRR w przypadku Sybiraków zamieszkujących na terytorium Polski wynosi 66 miesięcy. Tym samym średnia wysokość świadczenia pieniężnego dla jednej osoby może wynosić 13,2 tys. zł.

Koszt wypłaty świadczeń oszacowano na 290 mln zł.

Znadniemna.pl za PAP

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content