HomeSpołeczeństwoGłosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą.

Gdzie głosować za granicą?

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów znajduje się tutaj.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca  2020 r. w godz. 7.00-21.00. z wyjątkiem obwodów utworzonych w  krajach Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie głosować będzie można w sobotę 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.

Jak głosować za granicą?

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście albo korespondencyjnie.

W utworzonych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Co muszę zrobić, żeby zagłosować za granicą?

Żeby zagłosować za granicą, musisz być wpisany do spisu wyborców sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania.

Jeżeli byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziesz mógł zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniłeś miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzasz głosować korespondencyjnie, to powinieneś najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiłeś zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli Cię ze spisu wyborców, natomiast jeżeli zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Jeżeli nie wpisywałeś się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to możesz zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wpisze Cię do spisu wyborców na podstawie Twojego osobistego zgłoszenia (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Zachęcamy do samodzielnego zgłaszania się poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY

W zgłoszeniu musisz zawrzeć:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenie możesz wysłać do 25 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Co muszę zrobić, jeśli na stałe mieszkam w Polsce, ale zamierzam głosować za granicą?

Powinieneś złożyć w urzędzie gminy, w której jesteś wpisany do  spisu wyborców, wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeżeli zostaniesz  wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to będziesz w nim figurować  również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to także zadeklarowanego przez Ciebie sposobu głosowania (osobistego lub korespondencyjnego). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe. Jeżeli chcesz wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie lub zagłosować osobiście, a w pierwszym terminie głosowałeś korespondencyjnie, to zwróć się do konsula o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.

Jeżeli zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (II tura wyborów), a Ty nie zgłosiłeś się do 25 czerwca 2020 r., możesz zgłosić się najpóźniej na 3 dni przed dniem ponownego głosowania (czyli do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00).

Co muszę zrobić, jeśli na stałe mieszkam za granicą, ale zamierzam zmienić miejsce pobytu?

Jeżeli zgłosiłeś się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, ale zmieniasz miejsce pobytu przed dniem wyborów, to możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Otrzymasz wówczas dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia złóż bezpośrednio do konsula pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli zgłosiłeś chęć głosowania korespondencyjnego, to po wysłaniu do Ciebie pakietu nie będzie możliwości wydania Ci zaświadczenia.

Zaświadczenie odbierzesz za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Pamiętaj, by nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeżeli je stracisz, to niezależnie od przyczyny nie będziesz mógł otrzymać kolejnego, ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio byłeś ujęty w spisie.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie.

Znadniemna.pl za www.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content