HomeHistoriaZnakomici grodnianie znowu bohaterami konferencji w Grodnie (FOTOREPORTAŻ)

Znakomici grodnianie znowu bohaterami konferencji w Grodnie (FOTOREPORTAŻ)

Już III doroczna międzynarodowa konferencja naukowo-popularna z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” odbyła się w Grodnie w dniach 8-9 czerwca. Tym razem uwaga naukowców i krajoznawców skupiona została na związanych z Grodnem i ziemią grodzieńską postaciach, należących do tzw. inteligencji twórczej.

Księżna Elżbieta Drucka-Lubecka

Organizatorami konferencji, która stała się trwałym punktem w kalendarzu odbywających się w Grodnie przedsięwzięć o zabarwieniu krajoznawczo-naukowym były: Związek Polaków na Białorusi, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Konsulat Generalny RP w Grodnie. Natomiast Gościem Honorowym spotkania naukowców i krajoznawców z Polski i Białorusi była księżna Elżbieta Drucka-Lubecka, potomkini słynnych ziemian, władających licznymi majątkami, pałacami, dworami i obiektami architektonicznymi, stanowiącymi współcześnie zabytkowe, chronione przez państwo, dziedzictwo, należące do skarbnicy kultury materialnej i duchowej ziemi grodzieńskiej i Białorusi.

Organizator  konferencji Irena Waluś wita uczestników w imieniu prezes ZPB Andżeliki Borys

W imieniu prezes ZPB Andżeliki Borys gości i uczestników konferencji przywitała organizator dorocznych spotkań naukowców z ramienia Związku Polaków – wiceprezes organizacji Irena Waluś, będąca także redaktorem naczelnym wydawanego przez ZPB czasopisma „Magazyn Polski”.

Irena Waluś wręcza „Dyplom Uznania” prof. Zdzisławowi Julianowi Winnickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego

„Dyplom Uznania” odbiera prof. Adam Czesław Dobroński z Uniwersytetu w Białymstoku

Irena Waluś wręcza „Dyplom Uznania” dr Jerzemu Janowi Milewskiemu z Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Białymstoku)

Upoważniona przez Zarząd Główny ZPB Irena Waluś uroczyście wręczyła również „Dyplomy Uznania” z okazji obchodzonego rok temu 30-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi trzem znakomitym naukowcom, od wielu lat współpracującym z ZPB i biorącym aktywny udział w cyklu konferencji „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” od samego początku: prof. Zdzisławowi Julianowi Winnickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z Uniwersytetu w Białymstoku; dr Jerzemu Janowi Milewskiemu z Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Białymstoku).

Irena Waluś odczytuje list powitalny Aleksandra Milinkiewicza

Ogłaszając rozpoczęcie konferencji Irena Waluś odczytała do zgromadzonych także list powitalny od stałego uczestnika spotkań naukowców w Grodnie – nieobecnego w tym roku na konferencji ze względu na pobyt w Tbilisi – byłego kandydata na prezydenta Białorusi z ramienia zjednoczonej opozycji demokratycznej Aleksandra Milinkiewicza.

Zgromadzonych w sali multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie przywitał osobiście również szef polskiej placówki konsularnej konsul generalny Jarosław Książek.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Wśród zainteresowanych obradami naukowców, badających losy znakomitych grodnian z przełomu XIX-XX wieku znalazł się w tym roku także dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Cezary Karpiński, który wyraził podziw dla organizatorów konferencji i jej stałych uczestników – znanych i cenionych uczonych polskich i białoruskich, wykładających na uczelniach Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku oraz Grodna – za ich konsekwentne zaangażowanie w badanie losów mieszkańców jednego z najciekawszych, trwale zapisanych w polskiej kulturze i historii, regionów współczesnej Białorusi.

Przemawia Cezary Karpiński, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku

W III edycji konferencji z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” odczytanych zostało około dwudziestu referatów, poświęconych losom znakomitych grodnian, działających w sferze kultury i sztuki, a także społeczników i organizatorów przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, stanowiących podstawę do rozwoju cywilizacyjnego miejscowej ludności i kształtowania się jej tożsamości.

Bohaterami referatów, wygłaszanych przez prelegentów, były związane z Grodnem i Grodzieńszczyzną postacie powszechnie znane – wręcz pomnikowe – jak chociażby Eliza Orzeszkowa, czy Zofia Nałkowska. Ale byli wśród nich także tacy, których imiona i nazwiska znane są wąskiemu gronu specjalistów, chociaż ludzie ci zasługują na szerszą popularyzację ich biografii i dokonań, jak choćby wieloletni dyrektor Grodzieńskiego Teatru Dramatycznego Bronisław Skąpski, czy działacz polskiego ruchu socjalistycznego Michał Pankiewicz, którego wspomnienia o życiu grodnian na przełomie XIX-XX wieku stanowią jedno z najcenniejszych świadectw o nastrojach społeczno-politycznych, upodobaniach kulturalnych i postawach tożsamościowych mieszkańców grodu nad Niemnem we wspomnianym okresie dziejowym.

III konferencja naukowo-popularna z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” stała się okazją do zaprezentowania przez redaktor Irenę Waluś gościom i uczestnikom spotkania 2. tomu pokonferencyjnego, zawierającego materiały ubiegłorocznej konferencji z udziałem polskich i białoruskich uczonych oraz krajoznawców w Grodnie. Rok temu uczestnicy konferencji skupiali swoją uwagę na „pracy organicznej”, prowadzonej przez przedstawicieli ziemiaństwa Grodzieńszczyzny oraz na udziale żywiołu polskiego w rozwoju ekonomicznym regionu.

Jak zgodnie zapewnili obecnych jeden z redaktorów tomów pokonferencyjnych cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” prof. Zdzisław Julian Winnicki i sekretarz redakcji wspomnianego cyklu publikacji Irena Waluś, również referaty, wygłoszone w ramach III konferencji naukowo-popularnej z cyklu „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” ukażą się drukiem przed przyszłoroczną VI konferencją.

Organizowane przez ZPB przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie spotkania uczonych i krajoznawców, badających losy znakomitych grodnian, są okazją nie tylko do prowadzenia dyskusji naukowych, zgłębiania wiedzy o losach mieszkańców Grodzieńszczyzny oraz jej popularyzowania. Cykliczne spotkania uczonych z Polski i Białorusi umożliwiają też zawiązywanie i podtrzymywanie nieformalnych kontaktów, które owocują przyjaznymi relacjami między naukowcami z sąsiednich krajów ponad podziałami narodowościowymi, tożsamościowymi i ideowymi.

Tak rozumianej integracji uczonych sprzyjał pozanaukowy program konferencji, w którym się znalazło m.in. zwiedzanie grodzieńskich zabytków, oraz odwiedzenie niektórych muzeów, m.in. Muzeum Zofii Nałkowskiej na Uniwersytecie Państwowym w Grodnie oraz Domu-Muzeum Elizy Orzeszkowej. Niewątpliwą atrakcją dla uczonych spoza Grodna stała się wycieczka statkiem po Niemnie, po której stali uczestnicy cyklu spotkań „Znakomici Grodnianie przełomu XIX-XX wieku” w towarzystwie księżnej Elżbiety Druckiej-Lubeckiej, zachwyconej pracą i dokonaniami uczonych, chętnie pozowali do zdjęcia upamiętniającego ich kolejne spotkanie nad Niemnem.

Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku) wygłasza referat pt. „Portret statystyczny grodnianina na przełomie XIX i XX wieku”

Prof. dr hab. Wiaczesław Szwed (Grodno-Warszawa, Uniwersytet Warszawski) przedstawia referat pt. „Aсобы Гродна ў часы адраджэння Польшчы (1917-1921)/Grodnianie i przybysze w czasie odrodzenia Polski (1917-1921)”

Dr hab. Siarhej Tokć (Białoruski Instytut Prawoznawstwa – filia w Grodnie, Centrum Studiów Białoruskich na Uniwersytecie Warszawskim) wygłasza referat pt. „Гродзенская гімназія і ўдзел гімназістаў у грамадска-палітычным жыцці Гродна на пачатку ХХ ст. Ва ўспамінах Міхала Панкевіча/Gimnazjum grodzieńskie i udział gimnazjalistów w życiu społeczno-politycznym Grodna na początku XX w. we wspomnieniach Michała Pankiewicza”

Dr Aleś Radzjuk (Uniwersytet Rolniczy w Grodnie) wygłasza referat pt. „Уладары Азёр Валіцкія: гісторыя роду ў бляску дыяментаў/Właściciele Jezior Waliccy: historia rodu w blasku diamentów”

Irena Waluś przedstawia referat dr Laury Michajlik (Grodno) pt. „Dobroczynność na Grodzieńszczyźnie na przełomie XIX-XX ww”

Prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłasza referat pt. „Grodno i jego mieszkańcy w korespondencjach do „Kuriera Litewskiego” z lat 1905-1907”

Referat pt. „Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie: historia, współczesność, przyszłość” wygłasza doc. dr n. med. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Medyczny w Grodnie)

Dr Andrzej Czerniakiewicz (Grodno-Warszawa, Uniwersytet Warszawski) wygłasza referat pt. „Браніслаў Скомпскі – дырэктар гродзенскага тэатра/Bronisław Skąpski – dyrektor teatru grodzieńskiego

Referat pt. „Мастацкія рухі ў кантэксце эпохі: Эліза Ажэшка і Антон Каменскі/Ruchy artystyczne w kontekście epoki: Eliza Orzeszkowa i Antoni Kamieński wygłasza Maryna Zagidulina (historyk sztuki, Grodno, Białoruski Związek Artystów Malarzy)

Referat pt. „Патрыятычныя матывы у жывапісу Станіслава Жукоўскага/Wątki patriotyczne w malarstwie Stanisława Żukowskiego” przedstawia Tatiana Malinowska z Grodna

Dr hab. Krzysztof Polechoński (Uniwersytet Wrocławski) przedstawia referat pt. „Pisarki na literackiej prowincji – Zofia Nałkowska i Nadzieja Drucka (O’Brien de Lacy) w Grodnie w świetle świadectw autobiograficznych”

Referat pt. „Zofia Nałkowska w Grodnie: pisarka i działaczka społeczna” przedstawia dr Helena Nielepko (Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie)

Swiatłana Słowik (Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie) wygłasza referat pt. „Язэп Найдзюк vel Александровіч: адна асоба, два імя і вялікая асветная справа ў Беларусі і Польшчы/Jazep Najdziuk vel Aleksandrowicz, jedna osoba, dwa imiona i wielka sprawa oświatowa na Białorusi i w Polsce”

Referat pt. „Janina Kozłowska-Studnicka – archiwistka i działaczka społeczna w międzywojennym Grodnie” wygłasza dr Jerzy Jan Milewski (Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku)

Witold Iwanowski, krajoznawca i publicysta

Tadeusz Malewicz, prezes Komitetu Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

Uczestnicy konferencji nad Niemnem

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Piękna sprawa !

  • Został Petersburg i Kijów

    • a cóż tam jest do roboty ?

Skomentuj

Skip to content