HomeSpołeczeństwoDelegacja województw podlaskiego i lubelskiego spotkała się w Grodnie z przedstawicielami polskiej mniejszości

Delegacja województw podlaskiego i lubelskiego spotkała się w Grodnie z przedstawicielami polskiej mniejszości

Spotkanie z przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi oraz Społecznego Zjednoczenia „Polska Macierz Szkolna” w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie zwieńczyło wczoraj, 1 kwietnia, wizytę polskich samorządowców z Podlasia i Lubelszczyzny w grodzie nad Niemnem.

Uczestnicy spotkania (od lewej): Helena Mielesz, dyrektor Społecznego Liceum im. Elizy Orzeszkowej przy PMS, Dariusz Stefaniuk,wicemarszałek województwa lubelskiego, Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP oraz Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB

W składzie delegacji, której przewodził marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, znaleźli się m.in.: wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk oraz były marszałek województwa podlaskiego, a obecnie poseł na Sejm RP z Podlasia Mieczysław Baszko. Parlamentarzysta i samorządowcy przybyli do Grodna, aby omówić z władzami obwodu grodzieńskiego współpracę przygraniczną a także rozbudowę przygranicznej infrastruktury, m.in. rekonstrukcję przejść granicznych oraz ich modernizację, która pozwoliłaby na bardziej komfortowe i przyjazne przekraczanie granicy między Białorusią, a Polską na jej 140-kilometrowym odcinku, dzielącym Grodzieńszczyznę od Podlasia.

Po rozmowach z szefem obwodu grodzieńskiego Władimirem Krawcowem oraz wspólnym z białoruskimi partnerami zasadzeniu w pobliżu Polskiej Szkoły w Grodnie tzw. „Alei Przyjaźni” polska delegacja wyraziła chęć spotkania się z władzami dwóch największych, działających na terenie Grodzieńszczyzny, organizacji polskich – Związku Polaków na Białorusi oraz Społecznego Zjednoczenia „Polska Macierz Szkolna”. Spotkanie takie zorganizował dla gości z Podlasia i Lubelszczyzny w swojej siedzibie Konsulat Generalny RP w Grodnie.

Z ramienia Związku Polaków w spotkaniu wzięli udział: wiceprezes ZPB Renata Dziemiańczuk i sekretarz Zarządu Głównego ZPB oraz redaktor portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik. Polską Macierz Szkolną reprezentowali z kolej: prezes PMS Stanisław Sienkiewicz oraz dyrektor działającego przy PMS Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej Helena Mielesz.

Rozmowę przedstawicieli samorządów z Podlasia i Lubelszczyzny – marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego (po prawej) i wicemarszałka województwa lubelskiego Dariusza Stefaniuka (po lewej) z Polakami Grodna poprowadził konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek (w centrum)

Rozmowę, która trwała ponad dwie godziny, moderował osobiście konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Dyplomata poprosił przedstawicieli organizacji polskich o przedstawienie ich działalności i krótkie streszczenie potrzeb oraz problemów, z którymi się borykają. Mimo pewnych różnic w ocenie sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, widzianej z perspektywy legalnie działającej PMS i działającego w podziemiu ZPB, reprezentanci obu organizacji zgodzili się, że władze białoruskie prowadzą skoordynowaną i konsekwentną politykę dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej, zwłaszcza w dziedzinie oświaty. Goście z Podlasia i Lubelszczyzny, po wysłuchaniu relacji grodzieńskich Polaków zadeklarowali chęć udziału w rozwiązywaniu ich problemów.

Ze względu na to, że władze samorządowe obu, graniczących z Białorusią polskich województw, mają ograniczone możliwości wpływu na politykę białoruskich władz, między uczestnikami spotkania wywiązała się dyskusja, którą podsumował marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Samorządowiec podkreślił, że w ramach współpracy przygranicznej, prowadzonej przez polskie samorządy wspólnie z władzami przygranicznych regionów na terenie Białorusi, strona białoruska partycypuje w wykorzystaniu wydzielanych na tę współpracę przez Polskę funduszy, pochodzących m.in. z Unii Europejskiej. W opinii Artura Kosickiego warto przeprowadzić konsultacje z rządem w Warszawie na temat tego, na jaki stopień perswazji wobec białoruskich partnerów, zakładającej przekonywanie ich do przestrzegania praw mniejszości polskiej, pozwala ta okoliczność że Białoruś jest de facto beneficjentem pomocy, płynącej z Unii Europejskiej, której państwem członkowskim jest Polska. – W województwie podlaskim staramy się w stopniu maksymalnym spełniać oczekiwania mniejszości białoruskiej i chcielibyśmy, aby dokładnie w taki sam sposób traktowali mieszkających na Grodzieńszczyźnie Polaków nasi białoruscy partnerzy – zaznaczył Artur Kosicki.

W trakcie rozmowy samorządowcy z Podlasia i Lubelszczyzny zadeklarowali chęć wspierania polskich środowisk na Białorusi, m.in. w zakresie organizowania wyjazdów dzieci, uczących się języka polskiego, na kolonie do Polski. Zapewnili też o tym, że są otwarci na współpracę z Polakami na Białorusi na różnych płaszczyznach, czyli nie tylko przy realizowaniu projektów edukacyjnych, lecz także kulturalnych, patriotycznych i innych.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Piękna inicjatywa !

Skomentuj

Skip to content