HomeZiemia BrzeskaDążące do rozbicia ZPB działaczki z Brześcia pozbawione członkostwa w organizacji

Dążące do rozbicia ZPB działaczki z Brześcia pozbawione członkostwa w organizacji

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na swoim posiedzeniu z dnia 28 lipca podjęła uchwałę w sprawie konfliktowej sytuacji w brzeskich strukturach organizacji i omówiła szereg innych istotnych dla organizacji kwestii.

Andżelika Borys referuje ustalenia Komisji ds. wyjaśnienia okoliczności powstania organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych kosztem struktur ZPB

Andżelika Borys referuje ustalenia Komisji ds. wyjaśnienia okoliczności powstania organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych kosztem struktur ZPB

Przewodnicząca powołanej na posiedzeniu Rady z dnia 26 maja Komisji ds. wyjaśnienia okoliczności powstania organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych kosztem struktur ZPB Andżelika Borys przedstawiła członkom Rady Naczelnej sprawozdanie komisji, która doszła do wniosku, iż Związek Polaków na Białorusi stanął w obliczu sytuacji, podobnej do tej, którą pani Borys zastała w 2005 roku, obęjmując stery ZPB po prezesie Tadeuszu Kruczkowskim. – Wtedy prezes Kruczkowski zdefraudował kwotę wartości około 20 tysięcy dolarów, należących do organizacji – przypomniała byla prezes ZPB.

Z wystąpienia Andżeliki Borys wynikało, iż jest ona gotowa przedstawić Radzie Naczelnej wszystkie rozliczenia z okresu swojego prezesowania, w tym dotyczące pomocy, przekazywanej Oddziałowi Brzeskiemu ZPB na ręce Aliny Jaroszewicz, Hanny Paniszewej i innych działaczy brzeskich. Andżelika Borys chce, aby sprawdzone zostały rozliczenia kierownictwa ZPB za okres między jej dymisją w czerwcu 2010 roku , a zjazdem Związku, który w listopadzie zeszłego roku wybrał na prezesa organizacji Mieczysława Jaśkiewicza.

W toku dyskusji nad uchwałą Rady Naczelnej ZPB w sprawie sytuacji w Brześciu, ujawniona została informacja, iż wykluczone z szeregów ZPB działaczki Alina Jaroszewicz i Hanna Paniszewa nie tylko rażąco złamały Statut, wyznaczając na spadkobiercę brzeskich struktur ZPB powołane przez siebie Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych, lecz także dopuszczały się łamania dyscypliny finansowej, odmawiając Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Związku Polaków na Białorusi dostępu do informacji z zakresu działalności firmy AKC „Most” w Brześciu, będącej strukturą gospodarczą Brzeskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi. Firmę AKC „Most” Rada Naczelna ZPB uznała za podmiot gospodarczy,wrogo przejęty przez Alinę Jaroszewicz.

Z treścią Uchwały Rady Naczelnej ZPB w sprawie sytuacji w Brześciu jej członkowie postanowili zapoznać opinię publiczną oraz wszystkie instytucje, będące partnerami naszej organizacji.

Poza sprawą Brześcia Rada Naczelna ZPB omówiła szereg innych istotnych dla organizacji kwestii. Wiceprezes ZPB Helena Dubowska zapoznała członków Rady i obecnych na jej posiedzeniu prezesów terenowych struktur Związku z zasadami rekrutacji dzieci na wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne do Polski.

Gorąca dyskusja rozgorzała wokół prasy związkowej. Krytykowano między innymi spadający poziom gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, będącej organem prasowym Związku Polaków na Białorusi. Wobec nieobecności na posiedzeniu Rady redaktor naczelnej tego pisma Grażyny Szałkiewicz członkowie Rady wstrzymali się od podjęcia wobec niej kroków dyscyplinarnych. Zaleciłli jednak Zarządowi Głównemu ZPB , aby zażądał od pani redaktor ustosunkowania się do zarzutów, postawionych przez członków Rady Naczelnej.

Rada Naczelna powołała także Dział Redakcyjny przy Zarządzie Głównym ZPB, którego kierownikiem wyznaczono Andrzeja Pisalnika. Ma on koordynować pracę, działających przy Związku redakcji „Magazynu Polskiego”, „Głosu znad Niemna na uchodźstwie” i witryny internetowej ZPB. Pisalnik został także formalnie zatwierdzony na stanowisku rzecznika prasowego Związku Polaków na Białorusi. Funkcję tę pełnił także wcześniej w latach 2005 i 2006, czyli od momentu uderzenia w organizację przez władze białoruskie.

Obrady Rady Naczelnej ZPB

Obrady Rady Naczelnej ZPB

Powołany przez Radę Naczelną został także Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy Zarządzie Głównym ZPB na czele z historykiem i krajoznawcą Józefem Porzeckim. Na wniosek prezesa Związku Mieczysława Jaśkiewicza Józef Porzecki i prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Brześciu Anna Adamczyk zostali włączeni w skład Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Na mocy tej decyzji Zarząd Główny ZPB został poszerzony z siedmiu do dziewięciu osób.

Rada Naczelna zgodziła się też wesprzeć akcję zbierania podpisów pod apelem do władz Mińska o postawienie w stolicy Białorusi pomnika wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.

Z inicjatywy współzałożyciela ZPB Tadeusza Malewicza Rada Naczelna uchwaliła odezwę oraz oświadczenie, potępiające wandali, którzy zniszczyli krzyż pamięci Anatola Radziwonika ps. „Olech” w Raczkowszczyźnie i ich mocodawców. Jak wynika z treści uchwalonej odezwy, Związek Polaków na Białorusi będzie dążył do odnowienia krzyża pamięci „Olecha” i jego żołnierzy w Raczkowszczyźnie.

Dział Redakcyjny przy Zarządzie Głównym ZPB

 

Zgodnie z punktem 5. Uchwały Rady Naczelnej ZPB w sprawie sytuacji w Brześciu, podajemy do wiadomości publicznej jej treść w całości:

Grodno, 28.07.2013 r.

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi

Uchwała

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca 2013 roku zapoznała się z ustaleniami Komisji ds. wyjaśnienia okoliczności powstania organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych kosztem struktur ZPB (dalej – Komisja), powołanej na posiedzeniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi z dnia 26 maja 2013 r.

Zapoznając się ze sprawozdaniem przewodniczącej Komisji Andżeliki Borys i oceniając je jako  obiektywne i rzetelne Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi

POSTANOWIŁA:

1.      Inicjatorów założenia organizacji Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych A. Jaroszewicz i H. Paniszewą, zawieszonych na poprzednim posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB w prawach członkowskich ZPB, pozbawić członkostwa Związku Polaków na Białorusi ostatecznie za rażące łamanie Statutu ZPB, łamanie dyscypliny finansowej oraz działanie na szkodę organizacji.

2.      Strukturę komercyjną AKC „Most” w Brześciu, kontrolowaną przez A. Jaroszewicz i stanowiącą dotychczas zaplecze gospodarcze Brzeskiego Oddziału ZPB, uznać za wrogo przejętą przez A. Jaroszewicz strukturę gospodarczą Związku Polaków na Białorusi.

3.      Powstającą organizację Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych uznać za organizację nieprzyjazną Związkowi Polaków na Białorusi, szkodzącą interesom społeczności polskiej na Białorusi i mającą na celu jej dalsze rozbicie.

4.      Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Związku Polaków na Białorusi zlecić sporządzenie wykazu mienia (sprzętu oraz środków transportu) przywłaszczonego przez byłe działaczki ZPB A. Jaroszewicz i H. Paniszewą i wykorzystywanego w działalności AKC „Most”. W celu realizacji tego zadania Zarządowi Głównemu ZPB rekomendować skierowanie zapytań do polskich placówek dyplomatycznych na Białorusi oraz innych instytucji i organizacji, będących partnerami ZPB, z prośbą o udostępnienie Zarządowi Głównemu ZPB na potrzebę spełnienia zadania statutowego przez Komisję Kontrolno-Rewizyjną ZPB informacji na temat przekazywanych A. Jaroszewicz, H. Paniszewej i AKC „Most” sprzętu, środkach transportu i innej pomocy materialnej.

5.      Kopie niniejszej Uchwały Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi rozesłać do wszystkich instytucji i organizacji, będących partnerami ZPB, a informację o postanowieniach Rady Naczelnej ZPB z dnia 28 lipca 2013 r. opublikować na witrynie internetowej Związku Polaków na Białorusi oraz w innych, należących do ZPB mediach.

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content