HomeSpołeczeństwoJarosław Kaczyński: „Za pielęgnowanie pamięci oraz za kultywowanie polskości, za wszystkie trudy i ofiary poniesione przez te 30 lat chciałbym Państwu z całego serca podziękować”

Jarosław Kaczyński: „Za pielęgnowanie pamięci oraz za kultywowanie polskości, za wszystkie trudy i ofiary poniesione przez te 30 lat chciałbym Państwu z całego serca podziękować”

Nie wszyscy dostojni goście, zaproszeni na obchody XXX-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi, mogli przybyć na Jubileusz największej organizacji polskiej mniejszości w kraju za Bugiem. Wśród nich znalazł się dawny przyjaciel ZPB, prezes rządzącej w Polsce partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, fot.: deon.pl

Pan Prezes skierował na ręce prezes ZPB Andżeliki Borys list gratulacyjny z okazji XXX-lecia działalności Związku Polaków na Białorusi, którego treść z ogromną satysfakcją Państwu udostępniamy:

Jarosław Kaczyński
Prezes

Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r.

Szanowna Pani
Andżelika Borys
Prezes
Związku Polaków na Białorusi

Szanowna Pani Prezes,
Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze powinszowania z tak wspaniałej okazji, jaką jest trzydziesta rocznica powstania Związku Polaków na Białorusi. To było wówczas wielkie wydarzenie, którego dobrodziejstwami możemy cieszyć się do dzisiaj, choć droga, którą od tylu lat podąża Związek, nie jest usiana różami, tylko porastają ją gęste ciernie i głogi.

Życie żywiołu polskiego na tych ziemiach nie jest łatwe od dobrych kilkuset lat, to jest od czasu 1 rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kiedy to pod rosyjskie panowanie przeszły województwa: mścisławskie, polockie i witebskie oraz część województwa mińskiego.

Położenie i możliwości działania ludności polskiej oraz o polskich korzeniach poprawiały się w momentach przesileń dziejowych. I tak kiedy Związek Sowiecki zaczął drżeć w posadach powstały: Klub Miłośników Kultury Polskiej w Lidzie, Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe im. Adama Mickiewicza w Grodnie, Klub Miłośników Polskiej Mowy i Kultury „Rota” w Baranowiczach, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Mińsku, Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Romualda Traugutta w Brześciu, a wreszcie Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi”. Podobne odrodzenie polskiego życia narodowego miało miejsce w okresie rewolucji 1905 r. i w latach po niej następujących. A ponieważ obchodzimy w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to warto także wspomnieć słówkiem o naszych Rodakach i ich organizacjach z tamtych lat, które, na swój sposób, współuczestniczyły w przygotowywaniu gruntu pod przyszłe odrodzenie niezależnego państwa polskiego.

W Mińsku zaczęło działać, najpierw nielegalnie, a potem oficjalnie, Towarzystwo „Oświata”, które nie tylko organizowało naukę języka polskiego, ale także odczyty i wykłady oraz kolonie dla najbiedniejszych dzieci. W Mohylewie podjęło działalność Polskie Towarzystwo Oświaty i Dobroczynności. W Mińsku zaczęła się ukazywać „Straż imienia Mark” — uznawana za pierwsze polskie czasopismo wychodzące w tym mieście. Powstało w nim również Kółko Miłośników Sceny Polskiej i gniazdo „Sokoła”, a w Nieświeżu — „Ognisko Polskie”. Tę opowieść można by właściwie snuć bez końca.

Jesteście Państwo na swój sposób kontynuatorami tej działalności sprzed ponad 100 lat. Jednocześnie, stoicie Państwo na straży wielowiekowego dziedzictwa tych ziem, ongiś należących do Wielkiego Księstwa, a dziś tworzących niepodległą Białoruś. A to dziedzictwo jest ogromne, niezmiernie bogate i niezatarcie wpisane w dzieje narodu polskiego. Tu urodzili się Kościuszko i Traugutt, Naruszewicz i Kniaźnin, Orzeszkowa i Rodziewiczówna, Walenty Wańkowicz i Napoleon Orda, Stanisław Moniuszko i Czesław Niemen, Melchior Wańkowicz i Sergiusz Piasecki oraz, rzecz jasna, Mickiewicz. Pierwszym rektorem Kolegium Jezuickiego w Połocku był autor „Modlitwy- za Ojczyznę” ksiądz Piotr Skarga, a wykładał w nim Maciej Kazimierz Sarbiewski, europejskiej sławy poeta neołaciński i teoretyk literatury, zwany sarmackim Horacym. Innego rodzaju akademię, choć nie mniejszej sławy, gościły Smorgonie. A twierdza w Bobrujsku była siedzibą I Korpusu generała Dowbora-Muśnickiego. Nie można też, rzecz jasna, pominąć czynu zbrojnego Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.

Za pielęgnowanie tej pamięci oraz za kultywowanie polskości, za wszelkie trudy i ofiary poniesione przez te 30 lat chciałbym Państwu z całego serca podziękować.

Osobne podziękowania dla Związku Polaków na Białorusi za życzliwą pamięć i zaproszenie na uroczystości pragnę złożyć na ręce Pani Prezes Andżeliki Borys.

Życzę Państwu, Członkom Związku Polaków na Białorusi wraz z Rodzinami, a także wszystkim osobom życzliwym sprawie mniejszości polskiej na Białorusi wszystkiego, co najlepsze.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia.

Łączę wyrazy szacunku,
Jarosław Kaczyński

 

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Polacy na Grodzieńszczyźnie
    Polacy na Wileńszczyźnie
    Proszę o pamięć i Jednych i Drugich

Skomentuj

Skip to content