HomeOświataRekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce

Rekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce w uczelniach podległych  Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019 ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23.59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.pl

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

  1. Skan paszportu (strona ze zdjęciem)
  2. Skan Karty Polaka lub zaświadczenia o polskim pochodzeniu, wydanego przez polską placówkę konsularną
  3. Zdjęcie legitymacyjne
  4. Kopia świadectwa maturalnego lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami za ostatnie półrocze
  5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
  6. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią)
  7. Inne dokumenty (np. opinia organizacji polonijnej, rekomendacja nauczyciela)
  8. List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia studiów w Polsce w języku polskim (lub w przypadku nieznajomości języka polskiego w tłumaczeniu na język polski)

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną; nie dotyczy zał.8)

 Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii dostępnego na stronie:

https://nawa.gov.pl/images/artykuly/Studenci/REGULAMIN_Program-Stypendialny-dla-Polonii-2018.pdf.pdf

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • nareszcie coś dla rodaków a nie dziwacznych „kalinouszczyków” (za polskie pieniądze)

  • W jakich dniach beda egzaminy?

Skomentuj

Skip to content