HomeSpołeczeństwoAndrzej Pisalnik – prezesem Federacji Mediów Polskich na Wschodzie!

Andrzej Pisalnik – prezesem Federacji Mediów Polskich na Wschodzie!

Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl, będący także sekretarzem Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, został wybrany na prezesa Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, zrzeszającej dziennikarzy mediów polskich, działających na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Walne Zebranie organizacji dziennikarskiej odbyło się 26 września w Belwederze.

Andrzej Pisalnik, redaktor portalu internetowego Znadniemna.pl

Walne Zebranie Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie zaszczycili obecnością przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP w osobie Sekretarza Stanu w KPRP, ministra Adama Kwiatkowskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych w osobie wiceministra Jana Dziedziczaka, Ministerstwa Obrony RP w osobie wiceministra Michała Dworczyka, Senatu RP w osobach senatora RP Artura Warzochy oraz dyrektora Biura Polonijnego wyższej izby polskiego parlamentu Grzegorza Seroczyńskiego, a także prezesi organizacji pozarządowych, współpracujących z mediami polskimi za wschodnią granicą Polski: Mikołaj Falkowski – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Robert Czyżewski – prezes Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Przemawia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski

Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Przemawia sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk

Senator RP Artur Warzocha, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Przemawia dyrektor Biura Polonijnego wyższej izby polskiego parlamentu Grzegorz Seroczyński

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Robert Marek Czyżewski

Na początku zebrania goście przemawiali do zgromadzonych, podkreślając ogromne znaczenie, jakie odgrywają dla polskich społeczności Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy wydawane tam polskie media. Po wystąpieniach gości o aktualnej sytuacji mediów polskich w poszczególnych krajach opowiedzieli ich przedstawiciele.

Dotychczasowy prezes FMPnW, Robert Mickiewicz mówił o roli, jaką odgrywają mniejszości narodowe w państwach byłego Związku Sowieckiego

Media polskie na Litwie reprezentował Rajmund Klonowski/Kurier Wileński, członek Zarządu Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Krajów Europejskich

Media na Ukrainie – redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego” Mirosław Rowicki

Media na Łotwie – redaktor naczelny „Polaka na Łotwie” Ryszard Stankiewicz

W imieniu mediów Związku Polaków na Białorusi, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Federacja Mediów Polskich na Wschodzie, referat wygłosił redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik. Opowiedział on o tym, jak wygląda praca dziennikarzy w warunkach konspiracji i podziemia, gdyż żadne z mediów ZPB, mimo ocieplenia stosunków między Polską a Białorusią – wciąż nie działa na Białorusi legalnie.

Media na Białorusi – redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik

W dyskusji, poprzedzającej uchwalenie dokumentów forum, wystąpiła m.in. obecna na nim prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. W swoim przemówieniu uzupełniła ona informacje, przedstawione w referacie przez Andrzeja Pisalnika.

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys

Trudna sytuacja polskich mediów na Białorusi została odnotowana w dokumentach Walnego Zebrania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Jego uczestnicy postanowili zresztą poświęcić mediom polskim na Białorusi oddzielną Uchwałę, treść której przytaczamy niżej:

„Uchwała nr 2/2017 podjeta przez dziennikarzy polskich zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w trakcie zjazdu walnego w Belwederze, Warszawa 26 września 2017 r.

Dziennikarze polscy zrzeszeni w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie stwierdzają, że sytuacja mediów polskich na Białorusi jest wyjątkowo trudna i nie ulega żadnym zmianom na lepsze, pomimo deklarowanych symptomów ocieplenia w relacjach między Polską, a Białorusią.

Wyrażamy przekonanie, że konieczne i jak najbardziej potrzebne działania zmierzające do normalizacji stosunków polsko-białoruskich nie powinny odbywać się bez uwzględnienia obecnej, szczególnie trudnej kondycji Polaków na Białorusi w ogóle, a mediów w szczególności.

Zwracamy się o objęcie przez państwo polskie szczególną troską i uwzględnienie w postulatach politycznych, kierowanych wobec władz Białorusi postulatów mniejszości polskiej, w tym dotyczących możliwości legalnego i nieskrępowanego działania w ramach Związku Polaków na Białorusi.

Zwracamy się także o uwzględnienie możliwości swobodnego korzystania przez Polaków na Białorusi prawa do wolności słowa, czego dobitnym przejawem, może być legalizacja działań Związku Polaków na Białorusi i wydawanych przez niego mediów mniejszości polskiej, do tej pory ukazujących się w konspiracji. Chodzi o następujące tytuły:

– Miesięcznik „Głos znad Niemna na uchodźstwie”

– Miesięcznik „Magazyn Polski na uchodźstwie”

– portal internetowy Znadniemna.pl

Głęboko wierzymy, że władze Rzeczypospolitej Polskiej zechcą uwzględnić ten głos w swych działaniach politycznych wobec Białorusi”.

Po uchwaleniu dokumentów Walnego Zebrania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, jego uczestnicy, zgodnie ze Statutem, musieli wybrać władze organizacji na najbliższy rok. Status zakłada, że Zarząd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie zmienia swój kształt po każdym jej Walnym Zebraniu, które organizowane jest przez aktualny Zarząd raz do roku. Na zasadzie rotacji Zarządowi prezesuje przedstawiciel jednego z krajów, którego media wchodzą w skład Federacji. Jak dotąd organizacji prezesowali przedstawiciele Ukrainy i Litwy. Zgodnie z porządkiem rotacyjnym 26 września w Belwederze na czele Federacji Mediów Polskich na Wschodzie mógł stanąć przedstawiciel Łotwy bądź Białorusi.

Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Edyta Maksymowicz, dziennikarka, korespondentka TVP na Litwie

Stanisław Panteluk, redaktor naczelny „Dziennika Kijowskiego”

Maria Przełomiec, była korespondentka sekcji polskiej BBC. Specjalizuje się w tematyce związanej z krajami byłego ZSRR. Od lutego 2007 w TVP Info prowadzi program Studio Wschód

Romuald Mieczkowski, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Znad Wilii”

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur i redaktor naczelna  czasopisma „Tęcza Żytomierszczyzny”

Zygmunt Klonowski – wydawca „Kuriera Wileńskiego”

Z uwagi na to, że sytuacja mediów polskich na Białorusi, zmuszonych działać w warunkach konspiracji i podziemia, jawi się obecnie, jako najtrudniejsza wśród mediów polskich na Wschodzie, delegaci Walnego Zebrania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie postanowili wyrazić solidarność z kolegami działającymi na Białorusi i przekazać stery organizacji przedstawicielowi mediów ZPB.

Podczas głosowania

Robert Mickiewicz i Rafał Dzięciołowski składają życzenia Andrzejowi Pisalnikowi

W głosowaniu jednogłośne poparcie dziennikarzy z czterech krajów, zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, otrzymał Andrzej Pisalnik, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl oraz sekretarz Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Zgodnie ze Statutem Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, kraj prezydujący w organizacji ma prawo wprowadzenia w skład jej pięcioosobowego Zarządu dodatkowego przedstawiciela. Na wniosek Andrzeja Pisalnika przy jednogłośnej aprobacie uczestników zebrania została nim redaktor naczelna „Magazynu Polskiego na uchodźstwie”, wiceprezes ZPB Irena Waluś.

Zarząd Główny ZPB składa Andrzejowi Pisalnikowi serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezesa Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, a wiceprezes ZPB i redaktor naczelnej „Magazynu Polskiego na uchodźstwie” Irenie Waluś Zarząd Główny ZPB gratuluje wyboru w skład Zarządu tej wpływowej organizacji dziennikarskiej!

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Owocniej pracy, sukcesow i wytrwalosci, Panie Andrzeju.

Skomentuj

Skip to content