HomeOświataPosiedzenie Rady Oświaty Polonijnej

Posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys w środę, 31 maja, uczestniczyła w posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej z udziałem Minister Edukacji Narodowej RP Anny Zalewskiej.

Przemawia Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej RP

Głównym tematem środowego posiedzenia było przedstawienie aktualnego stanu nauczania języka polskiego i w języku polskim w krajach reprezentowanych przez członków Rady.

Przedstawiono również działania podejmowane przez władze RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz plany Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą. Był także czas na dyskusje i wymianę poglądów.

Podczas spotkania omówiono program „Rodzina polonijna”. Projekt realizowany jest w formie otwartego konkursu MEN. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie współpracy szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Omówiono także inicjatywę ustawodawczą Prezydenta RP, dzięki której dzieci i młodzież uczące się języka polskiego oraz nauczyciele będą mogli podczas pobytu w Polsce korzystać z ulg w przejazdach środkami transportu komunikacji publicznej oraz w ramach wejść do muzeów i parków narodowych.

W związku z tym, że Rada Oświaty Polonijnej jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej, który opiniuje projektowane zmiany w systemie oświaty, podczas posiedzenia, przedstawiono zmiany zawarte w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W projekcie ujęto rozwiązania, zgodnie z którymi nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli odbywać staż na kolejne stopnie awansu zawodowego bez względu na wymiar ich zatrudnienia.

W posiedzeniu Rady udział wzięli również przedstawiciele Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego.

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (17 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.

Znadniemna.pl za men.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content