HomeKulturaWalentyna Brysacz – nowym prezesem Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB!

Walentyna Brysacz – nowym prezesem Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB!

Walne zebranie, działającego przy Związku Polaków na Białorusi Towarzystwa Plastyków Polskich 26 marca jednogłośnie wybrało na prezesa organizacji wieloletnią działaczkę Towarzystwa, znaną grodzieńską malarkę Walentynę Brysacz. Funkcja prezesa TPP przy ZPB wakowała po tym, jak szeregi Związku Polaków na Białorusi i Towarzystwa Plastyków Polskich opuścił poprzedni prezes Gennadiusz Picko.

Walentyna Brysacz, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB liczy, zgodnie z aktualną listą członków Towarzystwa, 66 osób. Trzydziestu pięciu członków TPP zgłosiło swoje przybycie na zebranie i gotowość udziału w nim. Oznaczało to, że kworum, pozwalające na uznanie walnego zebrania za prawomocne, zostało osiągnięte i jego członkowie mogli podejmować wiążące decyzje.

Przemawia Tadeusz Malewicz

Gośćmi walnego zebrania Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB byli: prezes ZPB Andżelika Borys oraz jej zastępcy – wiceprezes Marek Zaniewski i wiceprezes ds. kultury Renata Dziemiańczuk. Zebranie, na prośbę zgromadzonych, poprowadził członek honorowy TPP przy ZPB, wieloletni działacz Związkowy Tadeusz Malewicz.

Zgodnie z ogłoszonym przez Tadeusza Malewicza porządkiem dziennym posiedzenia, jako pierwsza zabrała głos i odczytała sprawozdanie z działalności Towarzystwa za byłego prezesa, członkini Zarządu TPP przy ZPB kulturoznawca Alicja Matuk. Opowiedziała ona o wystawach zbiorowych i indywidualnych, organizowanych przez TPP, plenerach i akcjach charytatywnych, w których uczestniczyli członkowie TPP przy ZPB od lipca ubiegłego roku, czyli w okresie sprawowania funkcji przez ustępujący zarząd Towarzystwa. Sprawozdanie finansowe wygłosiła, pełniąca w okresie lipiec 2016 – marzec 2017 funkcję skarbnika Towarzystwa Walentyna Brysacz.

Przemawia Alicja Matuk

Oba sprawozdania otrzymały absolutorium od zgromadzonych na walnym zebraniu.

Przed rozpoczęciem dyskusji, poprzedzającej wybory prezesa TPP przy ZPB, zarządu organizacji oraz zatwierdzenie Statutu Towarzystwa, prowadzący zebranie Tadeusz Malewicz udzielił głosu prezes ZPB Andżelice Borys.

Andżelika Borys, prezes ZPB

Pani prezes przypomniała w swoim wystąpieniu o okolicznościach rezygnacji przez Gennadiusza Pickę z funkcji prezesa TPP i z członkostwa w ZPB. – Wasz kolega Gennadiusz chciał wesprzeć swoim zachowaniem tak zwany rozłam w ZPB, zainicjowany przez byłego prezesa Mieczysława Jaśkiewicza – mówiła Borys.

Według niej postępek Gennadiusza Picki nie wzmocnił jednak rozłamu, do którego de facto nie doszło, gdyż liczba członków ZPB, którzy opowiedzieli się po stronie Jaśkiewicza, nie przekracza nawet jednego procenta od ogólnej liczby członków ZPB, która jest przez Zarząd Główny ZPB szacowana na 8,5 tysiąca ludzi.

– Zachowanie Jaśkiewicza jest inspirowane przez białoruskie władze, które są zainteresowane osłabieniem Związku Polaków, a kolega Gennadiusz Picko dał się zmanipulować Jaśkiewiczowi – mówiła Andżelika Borys.

Po wystąpieniu prezes ZPB zaczęła się dyskusja poprzedzająca glosowanie na prezesa TPP przy ZPB oraz wybory Zarządu organizacji i zatwierdzenie jej Statutu. W dyskusji głos zabrali m.in. Igor Dalkiewicz, Wasyl Martyńczuk, Tadeusz Malewicz, Alicja Matuk oraz jeden z najstarszych członków TPP przy ZPB, jego współzałożyciel Ryszard Dalkiewicz.

Przemawia Wasyl Martyńczuk

Nastał moment zgłaszania kandydatów na wakujące miejsce prezesa TPP przy ZPB. Znana grodzieńska artystka Walentyna Szoba zaproponowała na prezesa organizacji Walentynę Brysacz. – Jest to osoba niezwykle odpowiedzialna i sumienna – scharakteryzowała Walentyna Szoba swoją kandydatkę na prezesa.

Przemawia Ryszard Dalkiewicz

Poparł ją Ryszard Dalkiewicz, który podzielił się wspomnieniem o tym, jak wiele lat temu osobiście wręczał Walentynie Brysacz legitymację członkowską ZPB. – Znam ją wiele lat i przez wszystkie te lata podziwiam pryncypialność i poczucie sprawiedliwości, które ją cechują – mówił Ryszard Dalkiewicz.

Igor Dalkiewicz

Nikt nie zgłosił innej kandydatury na prezesa TPP. Mimo tego, postanowiono, że prezes powinien być wybrany sposobem maksymalnie demokratycznym, czyli w tajnym głosowaniu. Po podliczeniu głosów oddanych na 35-ciu kartach do głosowania, wrzuconych do urny, okazało się, że żaden z uczestników zebrania nie zakwestionował kandydatury Walentyny Brysacz na prezesa Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.

Podczas głosowania

Liczenie głosów

Walentyna Szoba ogłasza wyniki

Wybrana jednogłośnie nowa pani prezes zaproponowała, aby skład Zarządu TPP pozostał ten sam, co wcześniej i tylko został uzupełniony jedną osobą, która zastąpiłaby nieobecnego wśród członków TPP przy ZPB Gennadiusza Pickę. Liczba kandydatów na miejsce z Zarządzie okazała się jednak większa niż jeden, więc Walentyna Brysacz zaproponowała przeprowadzić głosowanie rankingowe na członków Zarządu.

Walentyna Szoba odczytuje skład nowego Zarządu TPP

W wyniku tajnego głosowania, w skład nowego Zarządu TPP przy ZPB oprócz Walentyny Brysacz weszli: Walery Stratowicz, Igor Kiebiec, Wacław Romaszko, Alicja Matuk, Anatol Pietruszewicz oraz Arseni Martyńczuk.

Tadeusz Malewicz wręcza kwiaty Walentynie Brysacz

Andżelika Borys gratuluje Walentynie Brysacz

Z poprzedniego Zarządu do jego nowego składu nie wszedł Andrzej Filipowicz. Zdobył on bowiem najwięcej głosów negatywnych od swoich kolegów.

Przemawia Andżelika Borys, prezes ZPB

Po wyborach Zarządu uczestnicy walnego zebrania TPP przy ZPB przyjęli nowy Statut Towarzystwa, regulujący m.in. kwestie członkostwa w TPP przy ZPB, prawa i obowiązki członków Towarzystwa oraz władz organizacji.

Przemawia Walentyna Brysacz, prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content