HomeSpołeczeństwoInformacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U.2016, poz. 2066), która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Świadczenie pieniężne może być przyznane na okres 9 miesięcy na wniosek cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r. Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji i wypłacane przez starostę wskazanego przez wojewodę w okresach miesięcznych.

Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych oraz sposób przyznawania pomocy określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględniani będą wyłącznie członkowie rodziny wnioskodawcy, tj. małżonek wnioskodawcy oraz małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, którzy przebywają z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

1. W okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka (tj. po 1000 zł na wnioskodawcę oraz małżonka, 500 zł na każde dziecko).

2. W okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot, (tj. 600 zł na wnioskodawcę i małżonka, po 300 zł na każde dziecko).

Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich, w których cudzoziemcy zamierzają się osiedlić.

Jako przykład podajemy stronę internetową Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/ i http://luwwlublinie.bip.gov.pl/.

Znadniemna.pl za wsoic.lublin.uw.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content