HomeHistoriaKonkurs o Tadziku Jasińskim dla grodzieńskiej młodzieży!

Konkurs o Tadziku Jasińskim dla grodzieńskiej młodzieży!

Drodzy młodzi Czytelnicy z Grodna i obwodu grodzieńskiego! Warszawska Fundacja Joachima Lelewela ogłosiła dla Was konkurs dziennikarsko-literacki i filmowy o jednej z najtragiczniejszych postaci bohaterskiej obrony naszego miasta przed Sowietami we wrześniu 1939 roku – Tadziku Jasińskim, odznaczonym w 2009 roku pośmiertnie przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Symboliczny grób trzynastoletniego Tadka Jasinskiego, obrońcy Grodna

Symboliczny grób trzynastoletniego Tadka Jasinskiego, obrońcy Grodna we wrześniu 1939 roku na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie

Postać Tadzika Jasińskiego, którego ofiara stanowi jeden z najpiękniejszych, choć także najtragiczniejszych, symboli patriotyzmu mieszkańców polskiego Grodna, była niezasłużenie marginalizowana, bądź wręcz nieobecna w świadomości pokoleń Polaków, żyjących pod panowaniem komunistów. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach pamięć o trzynastoletnim obrońcy Grodna zaczęła się odradzać, a postać młodocianego bohatera – zajmować należne miejsce w panteonie ludzi, będących symbolami bezgranicznej ofiarności ku chwale Ojczyzny.

Ogłoszony przez Fundację Joachima Lelewela konkurs ma zachęcić, zwłaszcza młodych Polaków Grodna i Grodzieńszczyzny, do zainteresowania się wydarzeniami, które miały miejsce w Grodnie we wrześniu 1939 roku, oraz postacią Tadzika Jasińskiego, której potencjał w wychowywaniu patriotycznym młodych pokoleń Polaków wciąż wydaje się niedoceniony.

Każdy z młodych (w wieku do 24 lat) mieszkańców Grodna i obwodu grodzieńskiego może przyczynić się do popularyzacji postaci Tadzika Jasińskiego i przywracania pamięci o bohaterskiej obronie polskiego grodu nad Niemnem, biorąc udział w ogłoszonym przez Fundację Joachima Lelewela konkursie.

Aby zostać uczestnikiem konkursu należy napisać krótkie (do 2 stron) opowiadanie, przedstawiające polską obronę przed wkraczającymi wojskami radzieckimi – w Grodnie, czy w ogóle na obszarze dzisiejszego obwodu grodzieńskiego. Organizatorzy zachęcają zwłaszcza do pokazania postaci trzynastoletniego chłopca, który zginął, przywiązany do radzieckiego czołgu – Tadka Jasińskiego oraz innych młodych ludzi, którzy bronili się przed sowiecką agresją. „Warto przyjrzeć się cmentarzom, gdzie są pochowani; ulicom, na których walczyli; porozmawiać z osobami, które pamiętają tamte czasy, z historykami lub nauczycielami. To wszystko można przedstawić w formie artykułu czy rozmowy (wywiadu), a także krótkiego (do 5 minut) filmu, nakręconego kamerą czy telefonem komórkowym” – czytamy w ogłoszeniu Konkursu o Tadziku Jasińskim na stronie Grodno 1939.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, który jest także do pobrania w pliku Word, w załączniku do niniejszej publikacji:

Regulamin konkursu

 1 Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem Konkursu dziennikarsko-literackiego i filmowego o Tadziku Jasińskim
2. (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Joachima Lelewela (zwana dalej „Organizatorem Konkursu”)
3. Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2015 r. i będzie trwać do 10 października 2015 r.
 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca uczniem ostatnich pięciu klas szkół średnich, studentem lub pracującym z terenu obwodu grodzieńskiego Republiki Białoruś, w wieku do 24 lat, która prześle na adres e-mailowy Organizatora Konkursu lub dostarczy do wskazanej przez Organizatora osoby elektroniczną lub papierową wersję swojego artykułu, opowiadania lub elektroniczną wersję filmu (zwanego dalej „Utworem”) spełniającego warunki Konkursu.
2. Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami osób trzecich. Utwór nadesłany na Konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów; nie powinien też być wcześniej publikowany w mediach na terytorium Republiki Białoruś i Rzeczpospolitej Polskiej, nie licząc gazetek szkolnych.
3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.
 3 Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest propagowanie wśród młodzieży, zwłaszcza młodych Polaków żyjących na Białorusi, wiedzy o obronie b. północnowschodnich województw Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza miasta Grodna, przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r., w szczególności zaś udział dzieci i młodzieży w tej obronie.
2. Utwór musi opisywać powyższe wydarzenia, w tym np. Tadzika Jasińskiego lub innych młodych ludzi broniących Grodna.
3. Formą dopuszczającą Utwór do Konkursu jest opowiadanie, utwór dziennikarski (np. wywiad, reportaż) oraz film (do 5 minut).
 4 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 10 października 2015 r. swój Utwór (decyduje data wysłania e-maila lub osobistego dostarczenia) w postaci papierowej (wyłącznie w przypadku opowiadania lub utworu dziennikarskiego) lub elektronicznej na [email protected] albo osobiście do osób, wskazanych przez Organizatora Konkursu na stronach internetowych Fundacji (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://grodno1939.pl/)
2. Format opowiadania i artykułu – MS Word (*.doc, *.docx) OpenOffice (*.odt, *.odf) lub Adobe Acrobat (*.pdf), filmu – MPEG, AVI lub inny powszechnie używany; mailem lub na płytce dvd albo cd.
3. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 2 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie – łącznie 3600 znaków ) lub 5 minut w przypadku filmów.
4. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane lub nagrane w języku polskim.
5. Wraz z Utworem, wysłanym lub przekazanym do Organizatora Konkursu, muszą być podane dane autora. Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku uczniów i studentów nazwę szkoły oraz klasę lub rok nauczania, ewentualnie informację o dotychczasowym dorobku literackim, dziennikarskim lub filmowym.
 5 Jury Konkursu
1. Jury Konkursu, powołane, przez Zarząd Fundacji Joachima Lelewela, wyłania zwycięzców oraz prace wyróżnione, większością głosów.
2. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
 6 Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 25 października 2015 r. poprzez zamieszczenie na stronach www Organizatora Konkursu (http://fundacjalelewela.pl/ oraz http://grodno1939.pl/) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów oraz ich autorów. Uczestnik może zastrzec niepodawanie swego imienia i nazwiska.
2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
3. a) za utwór dziennikarski lub literacki:
 nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
 wyróżnienia: dyplomy oraz publikacja Utworu na łamach portalu Organizatora Konkursu
1. b) za film:
 nagroda I: tablet oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.
 wyróżnienia: nagrody książkowe oraz publikacja Utworu (w całości lub części, samodzielnie lub w ramach większego filmu) na YouTube lub innym portalu.
3. Możliwe jest przyznanie nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów.
4. Nagrodzeni zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród.
 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie http://grodno1939.pl/.
2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Piotr Kościński.
3. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4. Autorzy przenoszą na Fundację Joachima Lelewela prawa do nagrodzonych utworów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Znadniemna.pl za Grodno1939.pl

Załącznik: Regulamin Konkursu

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content