HomeOświataUczelnia Korczaka rekrutuje studentów aż do końca września!

Uczelnia Korczaka rekrutuje studentów aż do końca września!

Przez całe lato i aż do końca września maturzyści, pragnący podjąć studia na kierunkach humanistycznych, mogą skorzystać z oferty rekrutacyjnej jednej z najdłużej istniejących w Polsce niepublicznych uczelni wyższych, jaką jest Uczelnia Korczaka.

 

Uczelnia Korczaka (nazwa oficjalna: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie) to jedna z najdłużej istniejących i najbardziej innowacyjnych niepublicznych uczelni w Polsce. Prowadzi studia na kierunkach: pedagogika, praca socjalna oraz polityka społeczna i posiada placówki w aż 6 miastach: Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Człuchowie. Ważną częścią oferty edukacyjnej są też studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy. Uczelnia dba o jak najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego, zapewniając możliwość kształcenia ustawicznego – przez całe życie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów, Uczelnia prowadzi również studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej jest wówczas większa niż w przypadku niestacjonarnych studiów, wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.

PEDAGOGIKA

Kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, ale też do kształcenia ludzi dorosłych czy opieki nad osobami starszymi. Pedagogika jest dziedziną interdyscyplinarną – powiązaną z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, lecz również z naukami medycznymi czy ekonomicznymi. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek. Studenci na kierunku pedagogika mają do wyboru wiele specjalności, m.in.: pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, diagnozę i terapię pedagogiczną, doradztwo zawodowe, resocjalizację i socjoterapię, pedagogikę szkolną i opiekuńczowychowawczą.

POLITYKA SPOŁECZNA

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który dostarcza wiedzy z zakresu nauk społecznych, m.in. socjologii, politologii, prawa czy ekonomii. Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i zaspokojenia potrzeb szerokich warstw ludności. Polityk społeczny to zawód przyszłości – profesja ta związana jest bowiem ze służbą społeczną, a na nią w środowiskach lokalnych będzie coraz większe zapotrzebowanie. Na kierunku polityka społeczna studenci mają do wyboru dwie specjalności: przedsiębiorczość społeczną i zarządzanie projektami oraz zarządzanie, organizację i public relations w polityce społecznej.

PRACA SOCJALNA

Kierunek z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, ale też ekonomicznych, pozwalający na poznanie i zrozumienie relacji człowieka z otoczeniem oraz funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje wymagane w diagnozowaniu spraw socjalnych, uczą się, jak pomagać osobom i rodzinom we wzmacnianiu bądź odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Na kierunku praca socjalna studenci mają do wyboru cztery specjalności: na studiach I stopnia pracę socjalną, a na studiach II stopnia – pracę socjalną z rodziną, organizowanie społeczności lokalnej i animację społeczno-kulturalną oraz planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej.

Rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2019 r. poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Więcej informacji na temat studiów znajduje się na stronie Uczelni Korczaka: www.wspkorczak.eu.

Znadniemna.pl zamieszcza ofertę rekrutacyjną Uczelni Korczaka na prośbę Komisji Rekrutacyjnej tej uczelni

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content