HomeKulturaZgłoszenia na Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona

Zgłoszenia na Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona

W ramach piątej edycji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona organizowanego w Pułtusku w dniach 30.06-01.07.2017 roku przeprowadzony zostanie międzynarodowy konkurs wokalno-muzyczny. Zgłoszenia do 29.05.2017 r.

Celem konkursu jest popularyzacja postaci i twórczości Krzysztofa Klenczona w kraju i wśród Polonii za granicą. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie zasad poniższego regulaminu.

ORGANIZATOR, WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY I PATRONAT

Organizator Konkursu Festiwalowego:

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku Plac Teatralny 4 06-100 Pułtusk tel. +48 23 692 84 21; fax. +48 23 692 68 23 [email protected]

Współorganizatorzy Konkursu Festiwalowego:

Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, tel. (+48) 23 692 83 07; fax. (+48) 23 692 42 96 www.pultusk.pl; e-mail: [email protected]

Fundacja im. Krzysztofa Klenczona, ul. Dolna 11 lok. 38, 00-773 Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa tel. centrali: (+48) 22 556 90 00; fax: (+48) 22 556 90 43 www.wspolnotapolska.org.pl; e-mail: [email protected]

Patronat nad przedsięwzięciem sprawują Alicja Klenczon oraz Henryk Kowalczyk – Minister Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów 4. Partnerzy Festiwalu: Kongres Polonii Amerykańskiej Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza Stowarzyszenie „Polski Rock’n’Roll” im. Krzysztofa Klenczona.

II. CELE KONKURSU

1. Budowanie tożsamości narodowej współczesnego młodego obywatela poprzez odwołanie się do wzorców reprezentowanych przez „muzycznych bohaterów”.

2. Edukacja kulturalna młodzieży.

3. Popularyzacja postaci i twórczości Krzysztofa Klenczona w kraju i wśród Polonii za granicą.

4. Pomoc artystom zainspirowanym twórczością Krzysztofa Klenczona w rozwijaniu kariery muzycznej.

5. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

6. Integracja społeczności w wymiarze lokalnym.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, soliści lub zespoły muzyczne z kraju i z zagranicy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Uczestnicy związani kontraktem managerskim lub innym, zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody strony, z którą podpisali umowę.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKUSIE

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami o prawach autorskich i pokrewnych stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania na stronie www.pultuskfestiwal.pl); dostarczenie nagrań w formie plików muzycznych na płycie CD lub w formacie mp3 zawierających dwa utwory, w tym jeden utwór, którego kompozytorem jest Krzysztof Klenczon; wszystkie utwory mogą mieć własną aranżację.

2. Podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz dwa utwory muzyczne powinny zostać dostarczone w terminie do 31.05.2017 r. na adres: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk.

3. Zgłoszenia można dokonać także drogą elektroniczną (do dnia 31.05.2017 r.) przesyłając Formularz zgłoszeniowy zeskanowany do pliku „pdf” lub „jpg” oraz utwory muzyczne w formacie mp3 na adres: [email protected] W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną należy dodatkowo przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku oryginał podpisanego Formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017 r. Niedostarczenie w określonym terminie oryginału Formularza zgłoszeniowego skutkuje wykreśleniem zgłoszenia elektronicznego z listy uczestników Eliminacji.

4. Płyta CD oraz pliki mp3 muszą być opisane nazwą uczestnika konkursu i tytułami utworów. 5. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający, materiały zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi

V. OPIS ETAPÓW KONKURSU

1. I ETAP – ELIMINACJE: 14.01.2017 r. – w dniu urodzin artysty ogłoszenie Konkursu w ramach V edycji Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona; 14.01.2017 r. – 29.05.2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie;

31.05.2017 r. – ostateczny termin przekazania Organizatorowi oryginału podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami o prawach autorskich i pokrewnych. 01.06.2017 r. – 10.06.2017 r. – nadesłane utwory poddane zostaną ocenie Jury w celu dokonania Wyboru uczestników Przesłuchań Finałowych w II Etapie;

2. II ETAP – FINAŁ:

01.06.2017 r. – 28.06.2017 r. – GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW. Utwory zgłoszone przez uczestników Eliminacji zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Festiwalu w celu przeprowadzenia plebiscytu i dokonania wyboru laureata ,,Nagrody internautów”;

01.07.2017 r. – PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE. Przesłuchania finalistów odbędą się z udziałem publiczności w kolejności podanej przez Organizatora. Jury dokona wyboru Laureatów I,II,III Nagrody Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Laureata Nagrody dla polonijnego uczestnika Konkursu; ponadto Organizator przewiduje przyznanie nagrody specjalnej Burmistrza Miasta Pułtusk, nagród Patrona Honorowego Alicji Klenczon oraz wyróżnień specjalnych

3. III ETAP – KONCERT FINAŁOWY FESTIWALU:

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz laureat nagrody specjalnej dla polonijnego uczestnika wystąpią w wieczornym Koncercie Finałowym przed występem gwiazd Festiwalu. Wykonają jeden utwór konkursowy i dwa utwory nie biorące udziału w konkursie; Uczestnik Koncertu Finałowego ma obowiązek stawienia się na próbach dźwięku przy dużej scenie o godzinie podanej po przesłuchaniu; Organizator zapewnia uczestnikom: a) zakwalifikowanym do II etapu Konkursu: nocleg (piątek/sobota), śniadanie i obiad (sobota); b) biorącym udział w Koncercie Finałowym: nocleg (sobota/niedziela), śniadanie (niedziela).

VI. JURY

1. Uczestników poszczególnych etapów Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: Alicja Klenczon – Patron Honorowy Festiwalu, autorytet polskiej sceny muzycznej, przedstawiciele Współorganizatorów Konkursu Festiwalowego, przedstawiciele Partnerów Festiwalu.

2. Organizator dopuszczają możliwość zmiany składu Jury na poszczególnych etapach konkursu.

VII. NAGRODY

1. Nagrody pieniężne Burmistrza Miasta Pułtusk dla Laureatów Konkursu: I nagroda – 8 000 zł (brutto) oraz zaproszenie do udziału w Koncercie Laureatów kolejnej edycji (w 2018 roku) Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona w charakterze gwiazdy Festiwalu, II nagroda – 5 000 zł (brutto), III nagroda – 4 000 zł (brutto), Nagroda internautów – 1 111 zł (po potrąceniu zryczałtowanego podatku – 1 000 zł).

2. Nagroda specjalna dla polonijnego uczestnika Konkursu – 3 000 zł (brutto)

3. Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Pułtusk – 4 000 zł (brutto)

4. Nagrody pieniężne Alicji Klenczon – Patrona Honorowego Festiwalu.

5. Dodatkowe nagrody specjalne i wyróżnienia przyznane przez Partnerów Festiwalu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej festiwalu: http://festiwalpultusk.pl 

Znadniemna.pl

No comments

Skomentuj

Skip to content